مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

خلاصه گزارش اولین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش دومین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سومین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش چهارمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش پنجمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش ششمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش هفتمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش هشتمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش نهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش دهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش یازدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش دوازدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سیزدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش جهاردهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش پانزدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش شانزدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش هفدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش هجدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش نوزدهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیستمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و یکمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و دومین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و سومین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و چهارمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و پنجمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و ششمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و هفتمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و هشتمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش بیست و نهمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی امین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی و یکمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی و دومین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی و سومین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی و چهارمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی وپنجمین جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

خلاصه گزارش سی و ششمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش سی و هفتمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش سی و نهمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهلمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و يكمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و دومين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و سومين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و چهارمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و پنجمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و ششمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش چهل و هفتمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

  خلاصه گزارش چهل و هشتمين و چهل و نهمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش پنجاهمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

  خلاصه گزارش پنجاه و يكمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارشپنجاه و دومين و پنجاه و سومين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش پنجاه و چهارمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش پنجاه و پنجمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش پنجاه وششمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش پنجاه و هفتمين و پنجاه و هشتمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت

 خلاصه گزارش پنجاه و نهمين جلسه شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت