برای مشاهده نسخه  pdf ماهنامه اسفندماه فرهنگستان روی تصوير زیر کلیک نمایید