عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حميد رضا خانكه

تاريخ تولد: 1346

تاريخ عضويت وابسته : 1395/7/8

تحصيلات :  فوق ليسانس پرستاري و(Ph.D و Post-Doc) اورژانس و فاجعه ها در دانشگاه علوم پزشكي ايران و كارولينسكا سوئد 

رتبه علمي : استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

سوابق علمي و اجرايي: رئيس مركز سلامت در اورژانس ها ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و همچنين معاون پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

آثار علمی و تالیفات :وي داراي 97 مقاله به زبان فارسي و انگليسي