عناوین مهمترین خبرها:

 

دكتر مصطفي شريفيان درچه

 

تاريخ تولد: 1334

محل تولد: اصفهان

تاريخ عضويت پيوسته:1391/12/15

فارغ‌التحصيل از:دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، 1360

تخصص:فوق تخصص نفرولوژي (كليه) كودكان، (دانشگاه لندن 1374)

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ رئيس بخش و مدیر گروه رشته نفرولوژي كودكان

سوابق علمی و اجرایی:پزشك معتمد بيمارستان امام حسين(ع) ، معاون آموزشي گروه اطفال گروه اطفال،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ، معاون آموزشي بخش اطفال بيمارستان امام حسين(ع)، قائم مقام رياست مركزبيمارستان امام حسين(ع)، عضو كميته دانشجوئي مركزبيمارستان امام حسين(ع)، عضو كميته مدارك پزشكي بيمارستان امام حسين(ع) ،عضو كميته امور رفاهي بيمارستان امام حسين(ع) ، نماينده وزارت بهداشت در تيم ارزشيابي بيمارستانها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عضو كميته طبقه بندي فلج شل حاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   ، عضو كميته كاهش مرگ ومير مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،  عضو كميته پژوهشي آموزشي مركزبيمارستان امام حسين(ع)،عضو كميته انظباطي مركز بيمارستان كودكان مفيد، مسئول كميته دستياران تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان كودكان مفيد، عضو شوراي دياليز و پيوند وزارت بهداشت درمان، عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   ، رئيس بخش نفرولوژي بيمارستان كودكان مفيد، عضو شوراي پژوهشي گروه اطفال ، عضو شوراي آموزشي گروه اطفال، عضو كميته تخصصي گروه اطفال، كارشناس كميسيونهاي مشورتي تخصصي و هيئت عالي انتظامي نظام پزشكي ، عضو شوراي تدوين داروهاي ايران وزارت بهداشت درمان، عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ، معاون آموزشي بيمارستان بيمارستان كودكان مفيد، عضو هيئت ممتحنه آزمون پذيرش دستيار تخصصي وزارت بهداشت درمان ، عضو كميته تخصصيوزارت بهداشت درمان، مدير گروه نفرولوژي اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ، كارشناس سازمان پزشكي قانوني ، معاون آموزشي تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی،رابط گروه ارزشيابي گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،  عضو کمیته بهره وری دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو کمیته رتبه بندی دانشكده های پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هيئت ممتحنه آزمون پذيرش دستيارفوق تخصصي وزارت بهداشت درمان ،عضو هيئت ممتحنه آزمون پذيرش دستيار تخصصي وزارت بهداشت درمان، عضو هيئت ممتحنه آزمون بوردفوق تخصصي وزارت بهداشت درمان، عضو هيئت ممتحنه آزمون پر بورد تخصصي وزارت بهداشت درمان، عضو هيئت ممتحنه آزمون پر انترني وزارت بهداشت درمان،عضو شوراي آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ،عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ، عضو شوراي اداري دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ، عضو كميته تخصصيسازمان پزشكي قانوني ،کارشناس كميته تخصصيسازمان پزشكي قانوني ، عضو كميته تخصصي گروه اطفال دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ، عضو كميته تخصصي رشته اطفال سازمان نظام پزشكي ، عضو هيئت ممتحنه آزمون بورد تخصصي وزارت بهداشت درمان ، عضو كميته راهبردی اطفال وزارت بهداشت درمان ، عضو شوراي آموزشي گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، عضو شوراي عالی بخش تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،عضو هيئت ممتحنه آزمون ارتفا دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هيئت ممتحنه آزمون ارتفا گواهینامه وزارت بهداشت درمان، عضو كميته بررسی پّرونده هاّ بيمارستان كودكان مفيد، عضو شوراي پژوهشي بخش تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، رییس كميته نفرولوژي بخش تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو كميته پژوهشي بيمارستان بيمارستان كودكان مفيد، عضو كميته استراتژی مانا(IMCI) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو كميته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته تخصصی اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، نماینده Interdisciplinary کلیه در ریفرم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هییت تحریریه مجله پزشکی کوثر دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا..، داوری مجله پژوهنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، داورمجلاتMedical   و...journal of the IR. Iran، پژوهشگر پر تلاش مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هیئت علمی نمونه سالهای 83و 84 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پژوهشگر منتخب هیئت علمی دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت درمان،  عضو هیئت اجرایی جذب (کمیته علمی و صلاحیت عمومی) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو شوراي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو شوراي بورسها دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، عضو شوراي دانش پژوهی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،عضو شوراي بررسی ریفرم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هییت تحریریه مجله پزشکی IJKD انجمن نفرولوژي ایران،عضو هییت ممیزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، عضو هییت مدیره و خزانه دارانجمن نفرولوژي کودکان ایران، عضو کمیته ارتقای هییت علمی بيمارستان كودكان مفيد .

آثار علمی و تالیفات :15 كتاب، 31 مقاله در نشريات فارسي، 45 مقاله در نشريات بين‌المللي، مجموعاً 225 اثر علمي

 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت