مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر مرتضی رفيعی تهرانی

تاريخ تولد : 1321

محل تولد : تهران 

تاريخ عضويت وابسته: 1373/10/29

فارغ التحصيل از: دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، 1347

تخصص : فارماسوتيکس (شيوه های دارورسانی و داروسازی صنعتی ) از دانشگاه ميشيگان آمريکا 1355

سمت ها: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدير آزمایشگاه تحقيقات داروسازی صنعتی

سوابق علمی و اجرایی : مدير بخش داروئی دانشکده داروسازی (1359-1364) ، استاد مدعو و مدرس دروس فارماسوتيکس دانشکده داروسازی دانشگاه آلبرتا کانادا (1364-1365 )، مدير بخش داروئی دانشکده داروسازی (1365-1371) استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی (1368- 1372)، استاد مدعو در دانشگاه ليدن هلند (1374-1387 )، استاد مدعو در دانشگاه دانوب اطريش (1374-1375)، عضو بورد تخصصی فارماسوتيکس وزارت بهداشت (1372- 1391)، کارشناس و مشاور سازمان جهانی بهداشت در ژنو (1364– 1391) ، سردبير مجله دارو (1367 – 1377)، عضو هيئت تحريريه مجله(1367 – 1391)، عضو هيئت تحريريه مجله Drug Delivery , Hindawi در نيويورک آمريکا (1389-1391)، مدير مسئول مجله بين المللی  Controlled Release Journal (1389-1391)، رئيس انجمن علمی سامانه های نوين دارورسانی ايران (1383- 1391)، عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران (1370 – 1372)،عضوشورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران (1369 – 1373) ، مديرعلمی واجرائی طرح تدوين فارماکوپه ايران (1379 – 1391)

تقدیرنامه ها: محقق برگزيده و برنده جايزه سوم در جشنواره خوارزمی (1366)، محقق برگزيده و برنده جايزه سوم در جشنواره خوارزمی (1369) ، محقق برگزيده و برنده جايزه اول در جشنواره رازی (1380)، محقق برگزيده و برنده جايزه دوم در جشنواره ابن سينا (1379)، محقق برگزيده و برنده جايزه اول در جشنواره ابن سينا (1388)، استاد پيشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران (1389)

پاتنت:Double phase time – controolled ,Release System  1378، پاتنت اروپائی،making used of mechanical adherence  Delivery system1380 پاتنت بين المللی ،Gas empowered expandable drug delivery systems – PCT patent (1388)

آثار علمی و تالیفات: 19 کتاب به زبان فارسی و انگليسی چاپ ايران و سويس ، دو فصل در دو کتاب به زبان انگليسی چاپ آمريکا و ترکيه ، 93 مقاله در نشريات بين المللی ، H index = 18