دكتر فريد ابوالحسني

تاريخ تولد: 1339

محل تولد: اصفهان

تاريخ عضويت وابسته: 1391/8/25

تحصيلات: داراي بوردتخصصی بيماری های داخلی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه علمي: دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمي و اجرايي: معاون آموزشی، معاون پژوهشی و معاون دانشجويی دانشکده علوم پزشکی کاشان؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکی همدان؛ مدير کل مرکز توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات سلامت

آثار علمی و تالیفات: 1 كتاب؛ 15 مقاله فارسي؛ 15 مقاله انگلیسی