دكتر بهمن امامي

تاريخ تولد: 1321

تاريخ عضويت افتخاري: 1385/7/6

مقيم: آمريكا

تحصيلات: دستيار بخش پرتودرماني/ بيمارستان مركز پزشكي نيو‌انگلند/ آمريكا؛ دستيار تحقيقات باليني پرتودرماني/ دانشگاه تافتز/ آمريكا؛ دستيار آسيب‌شناسي/ بيمارستان سنت وينسنت/ آمريكا؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهينامه: مديريت پزشكی/ دانشگاه لویولا شيكاگو/ آمریکا؛ طرح اجرايي پزشكان/ دانشگاه كاليفرنيا/ آمریکا؛ بورد راديولوژي آمريكا

رتبه علمي: استاد دانشگاه لویولا شيكاگو

سوابق علمي و اجرايي: سرپرست گروه‌هاي تحقيقاتي وزارت بهداشت؛ رئيس پروتكل‌هاي آزمايشي درمان/ گروه پرتوشناسي دانشکده پزشکی دانشگاه تافتز؛ رئيس بخش باليني مركز اشعه درمانی سرطان/ موسسه راديولوژي مالينكرودت؛ رئيس و مسئول دستياران بخش اشعه درمانی سرطان/ مركز پزشكي دانشگاه لویولا؛ عضو: كميته برنامه علمي؛ انجمن آنکولوژی و پرتو درمانی آمریکا

تقدیرنامه ها: انترن برتر سال/ بيمارستان مونت سيناي(1972)؛ جايزه كالج راديولوژي آمريكا(1989)؛ استاد برتر سال/ انجمن دستياران اشعه درمانی سرطان(2005)؛ پزشك برتر كاسل كانلي آمريكا(2012-2002)؛ پزشك برتر كاسل كانلي آمريكا در حوزه سرطان(2012-2009،2007-2005)؛ استاد برتر سال: اشعه درمانی سرطان(2010-2009)

آثار علمی و تالیفات: 5 كتاب؛ 370 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت