مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي كه در جلسه 704 مورخ 1390/10/6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 1390/7/17رئيس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ ميشود:
ماده 1. هدف

 1. مشاوره، نظريهپردازي و آيندهنگري در همه زمينههاي سلامت
 2. نيل به استقلال علمي و فرهنگي
 3. توسعه علوم و فنون در حيطه سلامت
 4. تقويت روح پژوهش جهت دستيابي به مؤثرترين و علميترين وآخرين يافتهها و نوآوريها در عرصه علوم سلامت
 5. كمك به دستيابي جامعه و آحاد مردم به بالاترين سطح سلامت همه جانبه با رويكردهاي زير: اعتلاي اخلاق پزشكي، فرهنگ بومي، عدالت در سلامت، محوريت انسان سالم در پيشرفت و توسعه، تكريم و الگوسازي، بنيانهاي اسلامي و فرهنگسازي مناسب
 6. مشاركت در ديدهباني و رصد و پالايش همه ابعاد سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي
 7. صيانت از ميراث فرهنگي و تمدن اسلامي و ايراني در عرصه علوم سلامت
 8. رشد و گسترش دانشهاي فلسفه و حكمت، اخلاق و فقه اسلامي در حوزه سلامت و پزشكي

ماده 2. وظايف

 1. تلاش در جهت تحقق چشمانداز كشور در تمدنسازي و الگوي پيشرفت اسلامي و ايراني در كليه اهداف و وظايف فرهنگستان.
 2. كمك به تحقق نقشه جامع علمي كشور، ارتقاء كارآمدي نظام، دفاع از مرزهاي اعتقادي، وحدت، امنيت ملي و صيانت از فرهنگ و هويت اسلامي و ايراني.
 3. تحليل چالشها و ارائه توصيههاي كاربردي، مراقبتي و خدماتي براي ارتقاي نظام سلامت كشور.
 4. نقد سياستها و برنامههاي در حال اجرا در حوزه سلامت و ارائه پيشنهادها به مراجع و دستگاههاي ذيربط.
 5. ترجمان دانش در علوم سلامت و عرصههاي ارائه مراقبتها و خدمات سلامت با بهرهگيري از فعاليتهاي جمعي و جذب حمايت و تشويق دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و صاحبنظران كشور.
 6. ارائه و طرح فرضيهها و نظريههاي علمي، كوشش در راستاي گسترش مرزهاي دانش و تلاش براي ارتقاي سطح دانش و پژوهش كشور همگام با حفظ استقلال علمي و فرهنگي و هماهنگ با نقشه جامع علمي كشور در عرصه سلامت.
 7. همكاري و ارائه راهكار براي تقويت فرهنگ اسلامي، سلامت معنوي و اخلاق پزشكي و تلاش جهت شناخت و ترويج فقه سلامت.
 8. زمينهسازي و حمايت از پايهريزي و گسترش دانشهاي فلسفه و حكمت، اخلاق و فقه اسلامي در حوزه سلامت و پزشكي و تربيت نيروي انساني در حوزههاي مذكور با همكاري حوزه و دانشگاه.
 9. مطالعه و تدوين سند و برنامه جامع براي تربيت پزشك حكيم در حوزه سلامت با همكاري حوزه و دانشگاه.
 10. پالايش، تقويت و ترويج فرهنگ عمومي سلامت در جامعه.
 11. انجام امور مشاوره علمي و پژوهشي اساسي در مسائل مربوط به دانش، نظريهپردازي و فناوري كه از سوي قواي سهگانه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراكز علمي و پژوهشي از فرهنگستان درخواست ميشود و ارائه پيشنهادهاي لازم.
 12. مطالعه تجربيات كشورها در كسب و توسعه دانش و فناوري حوزه سلامت و همچنين بررسي آخرين يافتههاي علمي و نحوه استفاده از آنها با توجه به زمينهها و امكانات موجود در كشور.
 13. تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوري و خلق آثار علمي از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان.
 14. حمايت از ايجاد تسهيلات لازم جهت مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات و تبادلنظر بين دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران علوم سلامت با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي براي حفظ و احياي ميراث پزشكي اسلامي و ايراني با پرداخت كمك هزينه، واگذاري بورس، فرصتهاي مطالعاتي و استفاده از مسافرتهاي علمي از طريق مراجع ذيربط.
 1. بررسي و پيشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاء سطح علمي سمينارها، همايشها و كنفرانسهاي پزشكي در سطح ملي و ارزيابي اينگونه همايشها.
 2. حمايت از برگزاري همايشهاي علمي در زمينه جديدترين يافتههاي علوم سلامت
 3. انتشار اطلاعات و دانستههاي علوم سلامت از طريق انتشار مجلات و كتابهاي علمي، پژوهشي و كاربردي به ويژه يافتههاي نوين علوم سلامت در سطح كشور و جهان.
 4. تشويق و تكريم دانشمندان و خدمات آنان و اعطاي پاداش، جايزه و نشان علمي به دانشمندان، پژوهشگران و مؤسساتي كه خدمات علمي برجستهاي انجام دادهاند.
 5. پيشنهاد و تخصيص اعتبارات و امكانات تحقيقاتي براي فعاليتهاي دانشمندان برجسته.
 6. ايجاد ارتباط با فرهنگستان‌‌هاي سلامت و علوم پزشكي ساير كشورها و بررسي و تصويب عضويت فرهنگستان در مجامع و سازمانهاي جهاني كه وظايف و اهداف همسو با وظايف و اهداف فرهنگستان دارند در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
 7. اعتلاي انجمنها و بهرهگيري و استفاده از توان انجمنهاي علمي گروه پزشكي و انجمنهايي كه به نحوي با سلامت ارتباط دارند و تشويق و ترغيب مشاركت آنها در زمينههاي سياستگذاري و برنامهريزي در ابعاد مختلف سلامت.
 8. بررسي و تحليل وضعيت علمي و فني، آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي و ارائه پيشنهاد در زمينه بهبود و ارتقاي آن به مراجع ذيربط.

     تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها همكاريهاي لازم را در چارچوب اين اساسنامه با فرهنگستان علوم پزشكي به عمل ميآورند.
ماده 3. ارکان:

 1. رئيس جمهور در مقام رياست عاليه
 2. هيأت امنا
 3. مجمع عمومی
 4. رئيس فرهنگستان
 5. شورای علمی
 6. دبير
 7. معاون علمي

ماده 4. تركيب هيئت امناء:

 1. معاون اول رئيس جمهور (رئيس هيئت امناء)
 2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري
 3. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 4. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 5. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
 6. معاون علمي و فناوري رئيس جمهور
 7. رئيس بنياد ملي نخبگان
 8. رؤساي فرهنگستانها
 9. دو نفر از دانشمندان و صاحبنظران به پيشنهاد رئيس فرهنگستان
 10. يك نفر از شخصيتهاي حوزوي آشنا به فقه و اخلاق پزشكي به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده 5. تركيب مجمع عمومی:
مجمع عمومي مركب از كليه اعضاي پيوسته فرهنگستان است. جلسات مجمع حداقل سالي 4 بار و به صورت فصلي تشكيل ميشود.
تبصره 1: اعضاي وابسته ميتوانند با مجوز رئيس فرهنگستان، بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت كنند.
تبصره 2: رياست مجمع با رئيس فرهنگستان است.
ماده 6. وظايف مجمع عمومی:

 1. تصويب سياستها و برنامههاي راهبردي فرهنگستان
 2. تصويب آئيننامه داخلي در چارچوب اساسنامه
 3. تعيين دانشمنداني كه شرايط دريافت پاداش، جايزه، مدال يا نشان را دارند و معرفي ايشان به رياست عاليه فرهنگستانها از طريق رئيس فرهنگستان
 4. انتخاب اعضاي پيوسته، وابسته و افتخاري به پيشنهاد رئيس فرهنگستان

       تبصره: تعيين تعداد اعضاي پيوسته و كاهش و افزايش به پيشنهاد فرهنگستان و با تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي امكانپذير است.

 1. تصويب گروه جديد، ادغام و انحلال گروهها با پيشنهاد رئيس فرهنگستان

ماده 7. تركيب شوراي علمي:

 1. رئيس فرهنگستان ( رئيس شورا)
 2. رؤساي گروههاي علمي
 3. معاون علمي فرهنگستان (دبير شورا)
 4. دبير فرهنگستان

ماده 8. وظايف شورای علمی:

 1. بررسی سياستها و برنامههای علمی فرهنگستان و پيشنهاد آن به مجمع عمومي برای تصويب
 2. تدوين و پيشنهاد آئيننامههاي نحوه اجراي فعاليتهاي علمي فرهنگستان و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب
 3. بررسي و تصويب برنامههاي راهبردي و پيشنهادي گروههاي علمي
 4. بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي علمي و ارجاع آن به گروههاي ذيربط
 5. تعيين اهم مسائل و موضوعاتي كه لازم است مورد تحقيق قرار گيرد و پيشنهاد آنها به مراكز علمي ذيصلاح در كشور
 6. تهيه و تدوين ضوابط مربوط به اعطاي پاداش و جوايز و بورس و نشان و مدال به افراد واجد شرايط و پيشنهاد آن به هيئت امناءجهت تصويب
 7. پيشنهاد و معرفي دانشمنداني كه شرايط دريافت پاداش يا جايزه يا مدال يا نشان را دارند به مجمع عمومي براي تصويب
 8. انجام دادن ساير كارهايي كه از سوي هئيت امناي فرهنگستانها، مجمع عمومي و رياست فرهنگستان به شورا ارجاع ميشود
 9. پيشنهاد بورس و فرصتهاي مطالعاتي براي تصويب به رئيس فرهنگستان
 10. پيشنهاد ادغام و يا انحلال گروههاي علمي و يا تشكيل گروههاي علمي جديد به مجمع عمومي از طريق رئيس فرهنگستان

ماده 9. رئيس فرهنگستان:
رئيس فرهنگستان از ميان اعضاي فرهنگستان به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب شوراي عاليانقلاب فرهنگي و با حكم ايشان براي يك دوره چهارساله انتخاب ميشوند. تغيير رئيس مزبور به علل مختلف از جمله فوت، كنارهگيري، عزل و استعفا قبل از پايان دوره نيز مطابق همين شيوه خواهد بود.
تبصره 1: انتخاب مجدد رئيس فرهنگستان بلامانع ميباشد.
تبصره 2: در صورتي كه فرد پيشنهادي براي رياست فرهنگستان از اعضاي پيوسته فرهنگستان نباشد، ابتدا در خصوص پيوسته بودن عضويت وي در مجمع عمومي تصميمگيري و در صورت تصويب اين امر، به عنوان رئيس فرهنگستان منصوب ميشود.
تبصره 3: رئيس فرهنگستان بالاترين مقام اجرايي و اداري فرهنگستان بوده و نمايندگي فرهنگستان را در برابر اشخاص حقيقي، حقوقي و مراجع قانوني خواهد داشت.
تبصره 4: رئيس فرهنگستان ميتواند حق نمايندگي در برابر اشخاص و مراجع قانوني را به وسيله وكيل يا نمايندهاي كه انتخاب ميكند، اعمال و قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را به معاونين و دبير به تشخيص خود واگذار نمايد.
ماده 10. وظايف رئيس فرهنگستان:

 1. ارائه گزارش عملكرد ساليانه و برنامهراهبردي به هيئت امنا و شوراي عالي انقلاب فرهنگي

        تبصره: نظارت بر فعاليت فرهنگستان به عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد.

 1. پيشنهاد سازمان اداري و مالي و آئيننامههاي مربوطه، بودجه ساليانه و ارائه عملكرد مالي فرهنگستان به انضمام گزارش حسابرس مستقل براي تصويب به هيئت امناء
 2. پيشنهاد عضويت فرهنگستان در مجامع جهاني به هيئت امناء
 3. انتصاب رؤساي گروههاي علمي، معاونت علمي، دبير و مشاوران فرهنگستان
 4. پيشنهاد مصوبات شوراي علمي به مجمع عمومي براي تصويب نهايي
 5. پيشنهاد افراد به عنوان اعضاي پيوسته، وابسته و افتخاري فرهنگستان به مجمع عمومي براي تصويب
 6. نظارت بر حسن اجراي تصميمات هيئت امناي فرهنگستانها، مجمع عمومي و شوراي علمي

ماده 11. دبير فرهنگستان از ميان اعضاي پيوسته به انتخاب و حکم رئيس فرهنگستان منصوب میشود.
ماده 12. وظايف دبير فرهنگستان:

 1. اداره کليه امور دبيرخانه اعم از اداری و مالی
 2. تأمين کارکنان مورد نياز فرهنگستان
 3. انجام دادن ساير اموری که از طرف هيئت امناء، مجمع، شورای علمی و رياست فرهنگستان به وی محول میشود.

ماده 13. معاون علمي از ميان اعضاي پيوسته به انتخاب و حكم رئيس فرهنگستان منصوب ميشود.
ماده 14. وظايف معاون علمي و تعيين گروههاي علمي و وظايف آنها و همچنين واحد پشتيبان گروههاي علمي به موجب آئيننامه داخلي تعيين ميشود.
ماده 15. تعداد اعضاي پيوسته فرهنگستان حداكثر 50 نفر ميباشد.
تبصره: انتخاب و پذيرش اعضاي پيوسته جديد بيشتر از سقف مذكور در اين ماده، به تعداد اعضاي پيوسته بالاي 75 سال سن (ضمن ادامه عضويت دائم اين اعضا با دارا بودن تمامي اختيارات) امكانپذير خواهد بود.
ماده 16. نحوه انتخاب اعضا:
افراد پيشنهادي براي عضويت در فرهنگستان با معرفي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا خود فرهنگستان و براساس ضوابط و معيارهاي عمومي و علمي مصوب انتخاب ميشوند. در خصوص قسمت اخير، اعضاي فرهنگستان توسط رئيس فرهنگستان يا حداقل پنج تن از اعضاي مجمع عمومي به مجمع عمومي پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومي ميرسد و با حكم رئيس فرهنگستان به عضويت فرهنگستان درميآيند.
ماده17.
شرايط عضويت اعضا:

 1. اعضاي پيوسته و وابسته بايد ايراني بوده و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه و رعايت قوانين و موازين جمهوري اسلامي ايران داشته باشند.
 2. حداقل داراي درجه دانشياري باشند

ماده 18. هريك از اعضاي پيوسته فرهنگستان كه در طول يك سال بيش از نيمي از جلسات را بدون عذر موجه به تشخيص رئيس فرهنگستان غيبت داشتهباشند، مستعفي شناخته خواهد شد.
تبصره: رئيس فرهنگستان ميتواند پس از بررسي، در خصوص ادامه عضويت افراد مذكور به صورت افتخاري تصميمگيري نمايد.
ماده 19. مدت زمان عضويت:
مدت عضويت اعضاي وابسته چهارسال ميباشد و ادامه عضويت آنان به همان طريقي است كه در اساسنامه پيشبيني شده است.
تبصره 1: انتخاب مجدد اعضاي وابسته بلامانع است.
تبصره 2: عضويت اعضاي پيوسته و افتخاري مادامالعمر ميباشد.
تبصره 3: در صورتي كه عضوي از اعضاي پيوسته فرهنگستانبه هردليلي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي فاقد صلاحيت شناخته شود، شوراي عالي ميتواند در مورد ادامه عضويت و يا عدم عضويت شخص مزبور تجديدنظر نمايد.
ماده 20. فرهنگستان مؤسسهاي با شخصيت حقوقي مستقل ميباشد كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور لحاظ ميشود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري به صورت كمك منظور خواهد شد.
ماده 21. فرهنگستان از لحاظ امور مالي و معاملاتي تابع مقرراتي خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس فرهنگستان به تصويب هيئت امناء ميرسد.
ماده 22. آئيننامه چگونگي رسيدگي به حسابهاي سالانه فرهنگستان با پيشنهاد رئيس فرهنگستان به تصويب هيئت امنا ميرسد.
ماده 23. اين اساسنامه مشتمل بر 23 ماده و 14 تبصره در جلسه 704 مورخ 1390/10/6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.