مجمع عمومی مركب از كليه اعضاي پيوسته فرهنگستان است. جلسات مجمع حداقل سالي 4 بار و به صورت فصلي تشكيل مي‌شود.

- اعضاي وابسته مي‌توانند با مجوز رئيس فرهنگستان، بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت كنند.

- رياست مجمع با رئيس فرهنگستان است.

وظايف مجمع عمومی 

1- تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي فرهنگستان .

2- تصويب آئين‌نامه داخلي در چارچوب اساسنامه.

3- تعيین دانشمنداني كه شرايط دريافت پاداش، جايزه، مدال يا نشان را دارند و معرفي ايشان به رياست عاليه فرهنگستان‌ها از طريق رئيس فرهنگستان .

4- انتخاب اعضاي پيوسته، وابسته و افتخاري به پيشنهاد رئيس فرهنگستان.

5- تعيين تعداد اعضاي پيوسته و كاهش و افزايش آنها به پيشنهاد فرهنگستان و با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي امكان‌پذير است.

6- تصويب گروه جديد، ادغام و انحلال گروه‌ها با پيشنهاد رئيس فرهنگستان.


برنامه جلسات مجمع عمومي در سال 1393
رئيس مجمع : جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

ماه تاريخ
خرداد 93/03/01
مرداد 93/05/30
آذر 93/09/06
بهمن 93/11/30

 

برنامه جلسات مجمع عمومي در سال 1392
رئيس مجمع : جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي
 
ماه تاريخ
خرداد 92/03/02
شهريور 92/06/14
آذر 92/09/07
اسفند 92/12/01

 

برنامه جلسات مجمع عمومي در سال 1391
رئيس مجمع: جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي
 
ماه تاريخ
خرداد 91/03/25
شهريور 91/06/02

 

برنامه جلسات مجمع عمومي در سال 1390
رئيس مجمع : جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي
 
ماه تاريخ
آبان 90/08/05
اسفند 90/12/04