مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 مجمع عمومی مركب از كليه اعضاي پيوسته فرهنگستان است. جلسات مجمع حداقل سالي 4 بار و به صورت فصلي تشكيل مي‌شود.

- اعضاي وابسته مي‌توانند با مجوز رئيس فرهنگستان، بدون حق رأي در مجمع عمومي شركت كنند.

- رياست مجمع با رئيس فرهنگستان است.

وظايف مجمع عمومی 

1- تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي فرهنگستان .

2- تصويب آئين‌نامه داخلي در چارچوب اساسنامه.

3- تعيین دانشمنداني كه شرايط دريافت پاداش، جايزه، مدال يا نشان را دارند و معرفي ايشان به رياست عاليه فرهنگستان‌ها از طريق رئيس فرهنگستان .

4- انتخاب اعضاي پيوسته، وابسته و افتخاري به پيشنهاد رئيس فرهنگستان.

5- تعيين تعداد اعضاي پيوسته و كاهش و افزايش آنها به پيشنهاد فرهنگستان و با تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي امكان‌پذير است.

6- تصويب گروه جديد، ادغام و انحلال گروه‌ها با پيشنهاد رئيس فرهنگستان.


برنامه جلسات مجمع عمومي در سال 1398
رئيس مجمع : جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

ماه تاريخ
خرداد 98/03/23
شهريور 98/06/14 
دي 98/10/19 
اسفند 98/12/08