وزیر بهداشت با بیان اینکه استقرار و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت اولویت است، گفت: برای استقرار نظام ارجاع در نیمه دوم سال آماده می‌شویم.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: دستیابی به نظام ارجاع و پزشکی خانواده بدون پرونده الکترونیک سلامت محقق نمی‌شود.

اولویت خودمان را استقرار و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت قرار دادیم و برای استقرار نظام ارجاع در نیمه دوم سال آماده می‌شویم