عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بيانيه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با راهبردهاي توسعه كمي و كيفي شبكه بهداشتي درماني كشور نوشته شده توسط خداوردیان 23
انتشار شماره جدید فصلنامه "فرھنــگ و ارتقــای سلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 105
نظر فرهنگستان در مورد راهکارهاي اصلاحی نظـام ارتقاء اعضـاي هیئت علمی نوشته شده توسط خداوردیان 227
تقاضای باز نگری در مورد پیش نویس سایستهای کلی نخبگان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده توسط خداوردیان 204
تقدیم مستند حمایت طلبی "لزوم هرچه سریعتر گسترش، ارتقاء، تعمیق و روزآمدی شبکه بھداشتی درمانی کشور بر مبنای سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری"به رئیس جمهور نوشته شده توسط خداوردیان 204
نظر فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی نوشته شده توسط خداوردیان 217
نقطه نظرات گروه علـوم دندان پزشـکی فرهنگسـتان علوم پزشـکی در خصوص " فوریتهاي عملیاتی همه گیري بیماري(19 covid ) در رابطه با دندان پزشکی" نوشته شده توسط خداوردیان 201
خلاصه سـیاستی "محورھـای کلان وموضوعــات راهـبردی اولـویت دار در اقتصـاد مقاومتی سلامت بر مبنـای سـیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقـام معظم رھبری" در فرهنگستان علوم پزشکی تدوین شد نوشته شده توسط خداوردیان 190
پیشـنهادات اولیه فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیش نویس سیاستهای کلی در امور نخبگان تدوین شد نوشته شده توسط خداوردیان 273
نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩ ) نوشته شده توسط خداوردیان 217