عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سومین نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی به پیشنهاد مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی ، بهمن ماه سال گذشته در محل فرهنگستان برگزار شد .

بر اساس این گزارش ، در این نشست  که با هدف مرور فعالیت های فرهنگستان در سال جاری  و همچنین  بررسی نقشه راه سبک زندگی در حوزه سلامت و سیاست های پیش رو برگزار شد دکتر فاطمه رخشانی عضو پیوسته و عضو مرکز مطالعات و توسعه فرهنگستان به بررسی نقشه راه سبک زندگی در حوزه سلامت و سیاست های پیش رو اشاره کرد و گفت : درگروه های علمی فرهنگستان  باید در ارتباط با موضوع سبک زندگی مستندی مشتمل بر 16 رویکرد تهیه شود که این رویکردها شامل :

1-تعيينرفتارهايسالمدرموضوعسبكزندگيموردنظر

-2 تحليلوضعيتموجودموضوعسبكزندگيموردنظردرجامعه

-3 تحليلموضوعسبكزندگيموردنظردرمبانيديني

-4 بررسياثراتاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيموضوعسبكزندگيموردنظر

-5 بررسيعللعملبهموضوعسبكزندگيموردنظر

-6 بررسيوضعيتقوانينتسهيلكنندهياتضعيفكنندهموضوعسبكزندگيموردنظر

-7 بررسيموضوعسبكزندگيموردنظراززوايايروانشناختي،جامعهشناسي

-8 شناساييتجاربجهانيدرموضوعسبكزندگيموردنظر

-9 بررسيميزاناستقبالافرادوجامعهازموضوعسبكزندگيموردنظر

-10 بررسيرفتارهايسالمدرگروهالگوومرجعجامعهدرموضوعسبكزندگي

-11 بررسينقشرسانههادرموضوعسبكزندگيموردنظر

-12 شناسايياثراتناشياززندگيوياكاردرمحليخاصبرموضوعسبكزندگيموردنظر

-13 بررسيوضعيتموجودآموزشهايعموميدرموضوعسبكزندگيموردنظر

-14 تحليلعملكردسازمانهايمختلفوتعييننقشهركدامازآنهادرموضوعسبكزندگيموردنظر

-15 تعيينشاخصهايرصدكلاندرموضوعسبكزندگيموردنظر

-16 ارائهراهكارهاوپيشنهادهابهذينفعانوسياستگذاراندرموضوعسبكزندگيموردنظر ، باشد .

گفتنی است در پایان جلسه نظرات گروه های علمی در ترسیم نقشه راه سبک زندگی  سالم بررسی و مقرر شد پس از نهایی شدن موضوع های مطروحه در گروه ها ، مستندات سبک زندگی با توجه به رویکردهای مذکور در سال 93 تهیه و تدوین گردد .