عناوین مهمترین خبرها:

 

بیست و چهارمین جلسه مشترک گروه سلامت و همکاری های بین المللی فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان های بین المللی تحت عنوان "آلودگی هوا و سلامت" با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه سلامت و همکاری های بین الملل، جمعی از اعضای پیوسته و وابسته و همچنین، نمایندگان صندوق توسعه سازمان ملل متحد، نماینده دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل، نماینده دفتر سازمان بهداشت جهانی و نیز چند تن از مسئولین مربوطه در شهرداری تهران، اداره هواشناسی، شورای شهر تهران و وزارت بهداشت؛ هفدهم دی ماه سال 93 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان برنامه عمران سازمان ملل در این جلسه به ارائه دیدگاه جهانی در خصوص مساله تاثیر آلودگی هوا بر وضعیت سلامت پرداختند.

سپس دکتر رحمت اله حافظی عضو شورای شهر تهران سخنرانی خود را در رابطه با وضعیت آلودگی هوا و سلامت در شهر تهران ارائه نمود.

در ادامه آقای دکتر جواد بداق جمالی سرپرست پژوهشکده هواشناسی، مخاطرات و تاثیرات مرتبط با آلودگی هوا را بررسی نمود و سپس خانم دکتر زهره حسامی از دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به چالش ها و راه حل های مرتبط با مساله ی آلودگی هوا در شهر تهران پرداخت.