عناوین مهمترین خبرها:


 

كتاب سلامت و توسعه در گروه سلامت و همكاري هاي بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي منتشر شد .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اين كتاب در برگيرنده مطالبي همچون سلامت و برنامه عمران سازمان ملل ، دستور كار برنامه عمران سازمان ملل در رابطه با شيوه اداره بيماري هاي غير واگير ،دلايل كنترل دخانيات از سوي سازمان عمران ملل ،نقش برنامه عمران سازمان ملل در پيشبرد سلامت از طريق اقدام بر روي عوامل اجتماعي ،  است 

گفتني است در پيام پاياني اين كتاب آمده است رسيدگي موثر و مداوم به بيماري هاي غير واگير مستلزم اين است كه بازيگران توسعه در كنار شركاي متخصص خود در بخش سلامت به ويژه در خصوص پرداختن به عوامل اجتماعي موثر بربيماري هاي غير واگير ، فعاليت و همكاري نمايند .

بيماري هاي غير واگير نياز به پاسخي چند وجهي دارد كه بتواند به رابطه ميان سلامت و توسعه بپردازد .

فعاليت هاي برنامه عمران سازمان ملل در رابطه با توسعه انساني ، براي اين سازمان موقعيت ويژه اي فراهم مي كند تا به طور موثر به آن دسته از مسائل مرتبط با توسعه كه بر بيماري هاي غير واگير موثرند ( از جمله مسكن ، فقر ، كشاورزي ، حكومت ضعيف و محروميت اجتماعي ) بپردازد .