ششمین جلسه کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت با مشارکت گروه سلامت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی و با حضور دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه سلامت و همکاری های بین الملل، دكتر حسین یوسفی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران، دکتر کاظم ندافی، ریاست مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، مهندس مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از کارشناسان و متخصصان محیط زیست دوازدهم خرداد ماه سال 94 در محل مرکز تحقیقات آلودگی هوا- پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد.

در این جلسه اعضا به تدوین چارچوب اقدامات کارگروه و تعیین محورهای اصلی سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت پرداختند.

محور اصلی فعالیت کارگروه در این جلسه متمرکز بر حمایت طلبی در خصوص تدوین استاندارد های آلودگی هوا بود و در این راستا بر لزوم توجه به شاخص TDI[1] یا میزان آلودگی که روزانه در طول عمر می تواند مصرف شود و عارضه ای را به وجود نیاورد، تاکید گردید.

اعضای کارگروه همچنین در خصوص اطلاع رسانی و نحوه اعلام شاخص کیفیت هوا AQI به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به پیشنهاد اعضا مقرر شد جلسه ویژه ای در کمیسیون شورای شهر تهران جهت ارائه گزارش فعالیت های کارگروه برگزار گردد.[1]Tolerable Daily Intake