صد و هجدهمين نشريه  گزيده اي از تازه هاي پزشكي ( بيماري هاي داخلي و كودكان ) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اين كتاب مجموعه اي از مطالب خواندني همچون تشخيص ، ارزيابي و درمان كهير مزمن ، پرسش هاي رايج در مورد فلج بل ، تازه هاي طب كودكان ، اخبار و ديدگاه هاي فرهنگستان علوم پزشكي كودكان آمريكا در سال 2014 ، آرتريت سلول غول آسا و پلي ميالژيكا روماتيكا و همچنين خودآموزي پزشكان عمومي و متخصصان داخلي و كودكان  را شامل مي شود .