به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل جلسه گروه فلسفه ، اخلاق پزشكي و علوم زيستي با هدف تدوين پيش نويس فعاليت هاي پيشنهادي برنامه راهبردي اخلاق پزشكي كشور بيست و دوم مهرماه سال جاري در محل مجمع عمومي (سالن ابن سينا ) برگزار شد.

بر اساس اين گزارش در ششمين جلسه گروه علمي فلسفه ، اخلاق پزشكي و علوم زيستي  تدوين پيش نويس  برنامه راهبردي اخلاق پزشكي كشور كه با حضور جمع كثيري از اساتيد ، فرهيختگان حوزه اخلاق پزشكي و همچنين دانشجويان مقطع دكترا در رشته اخلاق پزشكي كشور بيست و دوم مهرماه در سالن مجمع  عمومي فرهنگستان علوم پزشكي كشور برگزار شد پس از تشكيل سه كارگروه به رياستدكتر سيد ضياءالدين تابعي ، دكتر سيد جمال الدين سجادي  و دكتر حسين ملك افضلي ، اعضاء گروه به ارائه پيشنهادات در خصوص برنامه راهبردي اخلاق پزشكي كشور پرداختند .

در ادامه نظرات سه كارگروه توسط دكتر باقر لاريجاني رئيس گروه و نايب رئيس شوراي عالي اخلاق پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  جمع بندي  شد و جهت تصويب نهايي نيز تصميماتي اتخاذ كردند.