به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دكتر الهيار گرامي ، دكتر بهمن سراج ، دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شان به مدت دو سال به عنوان عضو گروه علوم دندانپزشكي فرهنگستان معرفي شدند .

دكتر بهمن سراج

متولد 1340   

 دانشنامه يا بوردهاي كسب شده در رشته‌هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي: بوردتخصصي دندانپزشکي کودکان

 موقعيت يا سمت علمي كنوني: دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران و مدير گروه دندانپزشکي کودکان

 جوايز و تقديرنامه‌ها:

 • رتبه اول کشوري در امتحان ورودي تخصصي1368
 • رتبه اول کشوري در امتحانات بورد تخصصي1373
 • کسب رتبه اول در جشنواره دندانپزشکي شهيد هدايت در چهار نوبت.

 زمينه و محور آموزشي و پژوهشي (يا خدمات سلامت):

 • دندانپزشکي کودکان و پيشگيري-تراماهاهي دنداني-دندانپزشکي ترميمي-

تعداد كتب ترجمه‌اي: 2

 •     تعداد مقالات منتشر شده در مجلات فارسي 23
 •   تعداد مقالات منتشر شده در مجلات انگليسي: 20

دکتر مجتبی وحيد گلپايگانی  

متولد: 1324

آخرين مدرک تحصيلی: تخصص در  دندانپزشکی کودکان و درجه MSc در Dental Science

گروه آموزشی:  كودكان

رتبه علمی: استاد

 فعالیت های علمی و تخصصی:

 •  دانشنامه دکترای دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران سال 1350
 • متخصص دندانپزشکی کودکان از  (Eastman Dental Center)- دانشگاه راچستر نيويورک سال 1977
 •  درجه ماستر)M.S  در ( Dental Scicence از ( Eastman Dental Center-University of Rochester N.Y. )در سال 1978
 •      استاديار بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران از سال 1358 به مدت يک سال
 •   استاد يار بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1365 .
 • دانشيار بخش کودکان، دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی ار سال 1376.
 • استاد گروه کودکان، دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال 1390
 • مدير گروه و سرپرست دستياران تخصصی بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتیاز سال 1376 تا سال 1380
 •  مدير گروه کودکان از سال 1380 تاسال 1383.
 •   سرپرست دستياران تخصصي دندانپزشکی گروه کودکان  از  سال 1383 تا سال 1386.
 •    مدير گروه کودکان دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی از سال 1386 تا 1390 .
 •  عضو شورای مديران گروه و مسؤلين تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی از سال 1376 تا سال 1383.
 •  عضو شورای تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی از سال 1383 تا سال 1386.
 • عضو شورای مديران گروه دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی از سال 1386 تا 1390 .
 •   عضو شورای ارزيابی و بازنگری کريکولوم آموزشی دوره دکترای دندانپزشکی (وزارت بهداشت،درمان و     (آموزش پزشکی) در سال 1360 .
 •  عضو شورای ارزيابی وبازنگری کريکولوم آموزشی دوره دستياری دندانپزشکی کودکان ( دبيرخانه تخصصیدندانپزشکی – وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی) در سال 1376.
 •  عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی( دانشنامه تخصصی) دندانپزشکی کودکان از سال 1370 تا سال 1386. ومجدداً سال 1388
 • عضو هيُات ممتحنه بورد ورودی دنداپزشکی کودکان ( از تاريخ 4/2/1370 بمدت سه سال ) و مجددا در سال 1387 ).
 •   تاُسيس و راه اندازی بخش دوم دندانپزشکی کودکان در بيمارستان کودکان مفيد ( (Hospital Dentistry در سال 1380   (صورت جلسه مورخ 1380/11/15هيُت محترم رئیسه دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکه و بخش در تاريخ 1380/12/15).
 •    تاُسيس و راه اندازی دوره  فلوشيپ دندانپزشکی بيمارستانی در دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتي( مربوط به گروه کودکان) در سال 1387.

  عضويت در کميته ها :

 • عضو کميته راهبردی رشته دندانپزشکی کودکان ( دبيرخانه تخصصی دندانپزشکی – وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی) سال 1387.
 •   عضو کميته تخصصی علوم دندانپزشکی سيزدهمين و چهاردهمین جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازی.
 • عضو شورای عالی مشورتی دندانپزشکی وزیر بهداشت ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از سال 1384 تا 1387.

   مسؤليتهای انتشاراتی :

 •  عضو هيُت تحريريه مجله علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد.
 • عضو هيُت تحريرِيه مجله علمی و انگليسی زبان دانشکده دندانپزشکی تبريز.
 • مدير مسؤل وعضو هيُت تحريريه مجله علمی دندانپزشکی کودکان ايران (مجوز سال 1372).
 • مدير مسؤل خبرنامه انجمن دندانپزشکی ايران.
 • عضو شورای سر دبيری مجله علمی انجمن دندانپزشکی ايران(سال 1386-1383).
 • عضو هئیت تحریریه مجله علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی(1389-1390).

    سمت های اجرايی در انجمن ها  :

 •   عضو هيئت مديره دوره چهاردهم جامعه دندانپزشکی ايران از 1367 تا 1375
 • عضو هيئت مديره سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران دوره هیجدهم ( تهران بزرگ) از 1375 تا 1379
 •  رئيس هيئت مديره انجمن دندانپزشکی کودکان ايران از سال 1378 تا سال 1391.
 • عضو هيُت مديره انجمن دندانپزشکی ايران-دوره هیجدهم (سال 1383-1386).
 • سرپرست ( دبير) سی ويکمين کنگره علمی سالانه و بين المللی جامعه دندانپزشکی ايران.
 •  سرپرست ( دبير) اولين و دهمین کنگره علمی و سالانه انجمن دندانپزشکی کودکان ايران در سال 1381 وسال 1390
 •  عضو کميته علمی جامعه دندانپزشکی ايران از سال 1360 تا سال 1367
 • سرپرست کميته علمی جامعه دندانپزشکی ايران از 1367 تا 1375
 •  سرپرست کميته انتشارات و روابط عمومی انجمن دندانپزشکی کودکان ايران از سال 1378 تا 1388.

  عضويت در انجمن ها و آکادمی ها:

 • عضو انجمن دندانپزشکی ايران.
 •  عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ايران.
 • عضو آکادمی دندانپزشکی کودکان آمريکا(American Academy of Pediatric Dentistry).
 •  عضو کالج بين المللی دندانپزشکان  International College of Dentist(FICD)- .

دكتر الهيار گرامي

 متولد : 1345

فوق تخصص باليني از دانشگاه علوم پزشكي تهران

دانشنامه يا بوردهاي كسب شده در رشته‌هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي:

بورد ارتودنسي 1374

موقعيت يا سمت علمي كنوني:

 • استاد گروه آموزشي ارتودنسي- دانشکده دندان پزشکي- دانشگاه علوم پزشکي تهران
 •  سرپرست آموزش تخصصي - دانشکده دندان پزشکي- دانشگاه علوم پزشکي تهران

سمت‌هاي عمده دانشگاهي يا كشوري در گذشته (با ذكر سال):

 • معاون پزوهشي – دانشکده دندان پزشکي شيراز-1382-1379
 • معاون پزوهشي – دانشکده دندان پزشکي تهران-1389-1388

موفقيت‌هاي علمي و يا خدماتي سلامت در گذشته:

 • در طول 22 سال گذشته توانسته ام با تلفيق روش اِلِمان محدود که در علوم مهندسي بکار مي رود، با علم بيومکانيک نکات دقيقي را به شيوه اي ساده به دانشجويان تخصصي آموزش داده و در سايتيشن بين الملل به عدد 617 برسم و در 14 کتاب معتبر بين المللي از مقالات اينجانب استفاده شده است.(مدارک پيوست است.)

جوايز و تقديرنامه‌ها:

 •  يازدهمين جشنواره بين المللي رازي – گروه دندان پزشکي

زمينه و محور آموزشي و پژوهشي (يا خدمات سلامت):

 • ارتودنسي – بيومکانيک – روش المان محدود

  تعداد مقالات منتشر شده در مجلات فارسي : 13

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات انگليسي:69