عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي، همايش "علوم پايه پزشكي، فرصت ها و چالش ها" در سالن ابن سينا فرهنگستان برگزار شد.

اين همايش كه با همكاري جمعي از دانشگا ه هاي علوم پزشكي از جمله دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و ... برگزار شد، با سخنراني تعدادي از متخصصين و صاحبنظران علوم پايه پزشكي كشور همراه بود.

دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم پزشكي و دكتر مسلم بهادري رئيس گروه علوم پايه پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي ضمن عرض خير مقدم به ترتيب پيرامون موضوعات اهميت علوم پايه پزشكي در حوزه سلامت، و تاريخچه علوم پايه پزشكي سخناني ايراد كردند.

در اين همايش دكتر فرهود عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي با موضوع "وضعيت عملكرد كنوني آموزش"، دكتر رضايت عضو گروه علوم دارويي فرهنگستان با موضوع "علت و چرايي برگزاري همايش"، دكتر  جمشيد حاجتي دبير علوم پايه در وزارت بهداشت با موضوع "ويژگي هاي نسل سوم دانشگاهي و آسيب شناسي علوم پايه"، دكتر سمنانيان استاد دانشگاه تربيت مدرس با موضوع "وضعيت علوم پايه در كشور آمار و اطلاعات نظام سلامت"، دكتر موسوي موحدي استاد دانشگاه تهران با موضوع "علوم پايه پزشكي  و حوزه ميان رشته اي" وجمعي ديگر از اساتيد به سخنراني پرداختند.