عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي سمينار"داروساز، خدمات بالینی و مراقبتهاي دارویی" روز پنج شنبه مورخ 96/8/4 با حضور صاحب نظران و علاقه مندان ازجمله اعضاي گروه علوم بـالینی، دیگر گروه هـاي ذیربـط فرهنگسـتان، همچنین رؤسـا یا نماینـدگان انجمن هاي علمی پزشـکی و دارویی، در سالن ابن سـینا فرهنگستان علوم پزشكي برگزار خواهد شد. از جمله محورهاي اين سمينار مي توان به انواع خدمات داروسازي با رویکرد مراقبتهاي دارویی، معرفی برنامه هاي آموزشی داروسازي و داروسازي بالینی، شناسنامه و استانداردهاي مصوب خـدمات دارویی، بررسـی متـدولوژیک اثربخشـی حضور داروسـاز در بـالین، داروسـازي بـالینی در ایران، فرصتها و تهدیـدهاي داروسازي در ایران اشاره كرد

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت