دکتر خلیل علی محمدزاده رییس زیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از تشکیل اولین جلسه این زیرگروه در ۲۰ شهریور ۹۶ در فرهنگستان علوم پزشکی خبر داد و گفت: بحث و تبادل نظر خوبی در این جلسه صورت گرفت و با نظر اعضای حاضر که همگی از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در این حیطه علمی هستند، دبیر جلسات تا پایان سال ۹۶ تعیین شد. وی گفت: در این جلسه موضوعات دستور کار برای شش ماه آینده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیرامون آن ها تفکر بیشتری صورت گیرد، تا در جلسه مهر ماه مورد تصویب نهایی قرار گیرد. عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور همچنین گفت: گزارش این زیرگروه در دویست و بیستمین جلسه گروه علوم پیراپزشکی مطرح و نظرات تکمیلی دریافت شد. شایان ذکر است زیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به گروه علمی علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی است

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت