عناوین مهمترین خبرها:

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي در روز اول پنجمين همايش ملي قرآن عترت و سلامت بيان كرد:  انتخاب دانشجويان و پزشكان با اعتقادات قوي مذهبي امري مهم است و بايد در راه رضاي خدا انجام شود.

دكتر مرندي با اشاره  به سياست هاي كلي سلامت  ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله) افزود: انشاا... با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در راستاي بيشتر اسلامي شدن دانشگاه ها اقداماتي صورت گيرد.

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي اظهار كرد: شكوه و سربلندي كه در انقلاب اسلامي موجود است در هيچ نسل ديگري غير از صدر اسلام ديده نشده است و وجود ولي امر در جامعه ما نعمت بزرگي از جانب خداوند است.