دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم پزشكي طي نامه اي با موضوع " تاملي علمي در حادثه دوماي سوريه" به دبير كل سازمان ملل در اين موردنكاتي را به وي گوشزد كرد.

متن كامل اين نامه درلينك ذيل آمده است :

 

فارسي                                           انكليسي