عناوین مهمترین خبرها:

دكتر نرگس تبريزچي، قائم مقام معاونت علمي ضمن اعلام تشكيل كارگروه تقويت هنجارهاي فرهنگي گفت: به منظور تعامل هرچه بيش تر ميان فرهنگستان هاي هنر ، علوم، علوم پزشكي ، زبان و ادب فارسي ، از تابستان 1395 جلسات ماهيانه اي در فرهنگستان علوم پزشكي، با حضور معاونين علمي پژوهشي فرهنگستان ها برگزار شده است.

دكتر تبريزچي در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومي اظهار كرد: برگزاري اين جلسات در جهت دستيابي به زمينه هاي فعاليت هاي هماهنگ و فراهم كردن حوزه هاي مطالعاتي مشترك ميان مجموعه فرهنگستان ها بوده و تاكنون حدود بيست جلسه تشكيل شده است.

وي افزود:‌ در همين راستا موضوعات مختلف شناسايي و اولويت بندي شده است كه يكي از اين موضوعات مهم، تقويت هنجارهاي فرهنگي با اولويت آموزش و پرورش است.

دكتر تبريزچي ادامه داد:‌ در جهت تبيين موضوع، بحث در خصوص چالش ها، تعيين شاخص هاي رصد و ارائه راهكارهاي ارتقاي مقوله هاي فرهنگي آموزش و پرورش، هفت جلسه با حضور معاونين علمي پژوهشي چهار فرهنگستان كشور، كارشناسان و متخصصان امر، تشكيل شده است.

قائم مقام معاونت علمي عنوان كرد: در اين خصوص ميان فرهنگستان ها تقسيم كار صورت گرفته و مقرر است مستندات اوليه تهيه و پس از اخذ نظرات سازمان هاي ذي نفع، تكميل و منتشر شود.