عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به اعضای فرهنگستان علوم پزشکی و شرکت کنندگان در هفتمین همایش سلامت معنوی اسلامی از لغو این همایش خبر داد.

متن نامه وی بدین شرح است :

بسمه تعالی

با احترام،ضمن تشکر از مساعی حضرتعالی براي هفتمین همایش سلامت معنوي اسلامی مراتب زیر به استحضار عالی می رسد:

بنا به مصالـح سلامتی شـرکت کننـدگان و توصـیه هاي مسـئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همایش 8 و 9 اسفندماه 1398 در شـهر مقدس قم لغو می شود و به تاریخ دیگري موکول می شود. تاریخ و شرایط بعدي همایش متعاقبا به استحضار خواهد رسید

   دكتر سيدعليرضا مرندي

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي