عناوین مهمترین خبرها:

دکتر موسی زرگر عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران پنج شنبه شب بر اثر کهولت سن در 86 سالگی دار فانی را وداع گفت.

مرحوم دکترزرگر دومین وزیر بهداشت(وزارت بهداری و بهزیستی سابق)در نظام جمهوری اسلامی و همچنین نماینده ادوار اول، دوم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود.