عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سران قوا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شوراي عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران پيشنهادات راهبردي فرهنگستان علوم پزشكي در فوريت هاي عملياتي كنترل همه گيري  ويروس كرونا (COVID-19) را ارائه کرد.

این پیشنهادات به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه سياستي

 پيشنهادات راهبردي فرهنگستان علوم پزشكي

  در فوريت هاي عملياتي كنترل همه گيري ويروس كرونا (COVID-19)

 

موضوع

« توصيه هاي ضروري براي مقابله با همه گيري ويروس كرونا  در سطوح راهبردي و اجرائي»

مقدمه

در اين خلاصه سياستي ضروري ترين موضوعات راهبردي و اجرائي، در شرايط طغيان Covid-19 (منبعد ويروس كرونا ناميده مي شود)، كه در جلسات كارشناسي با حضور متخصصان، صاحبنظران، و مديران مرتبط، به اجماع رسيده است، بصورت اجمال ارائه شده است. در  ضميمه پيوست، بعضي توضيحات بيشتر به ترتيب ظاهر شدن در متن اصلي آورده شده است.

اهداف مقابله با همه گيري ويروس كرونا 

1.     شناسائي مؤثرترين اقدامات در سطح جامعه، براي كاهش ابتلا  از طريق انتقال انسان به انسان،  در تماس هاي نزديك و روزمره و تهيه دستورالعمل روش پيشگيري مبتني بر شواهد در سطح جامعه

2.     شناسائي مؤثرترين اقدامات در سطح جامعه براي جلوگيري از انتقال ناشي از  تماس هاي شغلي گروه سلامت

3.     شناسایی ، جداسازی و مراقبت زودرس و مؤثر از مبتلايان، و تهيه دستورالعمل هاي تشخيص و درمان مبتني بر شواهد

4.     يافتن پاسخ براي سئوالات و ابهامات مهم در مورد همه گيري (1)

5.     اطلاع رساني معتبر و مسئولانه و بهنگام به مردم در جهت پيشگيري

6.     مقابله با اطلاعات و القائات نادرست  و اصلاح آنها به نحو مقتضي

7.     پيشگيري از نگراني ها در جامعه و اصلاح آنها به نحو مقتضي

8.     به حداقل رساندن آثار سوء اجتماعي-اقتصادي از طريق مشاركت هاي چند بخشي و مردمي

9.     مستند سازي علمي تجارب حاصله و استفاده از آنها به عنوان دستاورد ملي براي مقاوم سازي نظام سلامت و بهره برداري مناسب در حوادث مشابه آينده (2)

10.حفظ و ارتقاي سلامت معنوي جامعه در مواجهه با بلايا

مسائل حرفه اي كه در اولويت فوري اجرايي قرار دارند

11.فراهم سازي، تأمين و توزيع مطلوب ملزومات و امكانات حفاظت فردي، بخصوص براي پزشكان، پرستاران و ساير كاركنان خط مقدم مراقبت از بيماران و  تأمين ساير نيازهاي ضروري آنان

12.ارتقاي مراقبت هاي سرپايي و بستري داخل بيمارستاني، بر اساس بهترين تجربه هاي جاري مراكز مختلف، شناسائي، تدوين و انتشار مناسب و بهنگام آنها  به ساير مراكز درماني كشور (3)

13.ايجاد فضاهاي استاندارد نقاهتگاهي بر حسب ضرورت و نياز

14.استاندارد سازي و اعلام روش هاي تشخيص آزمايشگاهي ابتلا به ويروس كرونا، بر اساس معتبر ترين تجارب جاري (4)

15.تدوين و اعلام روش هاي استاندارد تشخيص راديولوژي ابتلا به ويروس كرونا، با تعيين اولويت ها و با در نظر داشتن محدوديت ها (نيروي انساني-دستگاهها –حفاظت پرتوي- لوازم مصرفي....)

16.تدوين و اعلام دستورالعمل تلفيقي تشخيص باليني و پاراكلينيك ابتلا به ويروس كرونا و بازنگري مستمر آن بسته به شرايط با رعايت واقعيت هاي اپيدميولوژيك و صرفه و صلاح ملي (5)

توصيه هاي حياتي به فرماندهي مقابله با همه گيري ويروس كرونا

17.فرماندهي واحد و هماهنگي عموم متوليان مديريت همه گيري، در عالي ترين سطح، براي كنترل اين رويداد و ساير رويدادها و تهديد كننده هاي سلامت در آينده (6)                                                                                                                                         

18.بسيج نيروهاي سلامت با ارائه آموزش هاي ضروري براي مقابله با همه گيري فعلي و تداوم آن در ضرورت هاي آتي  نظام سلامت (8)

19.بسيج فعال اجتماعي براي مقابله با همه گيري ويروس كرونا و  كاربرد  آن در ساير  موارد ضروري نظام سلامت (7)

20.مديريت اطلاع رساني به جامعه ، با تعيين سخنگوي واحد و اعلان رسمي روزانه اطلاعات مصوب از طريق رسانه هاي عمومي و برخورد قاطع با اطلاع رساني غير مصوب و اظهار نظرهاي نادرست (9)

21.آموزش علمي و مدبرانه بهداشت و پيشگيري به مردم، از طريق رسانه هاي عمومي، با تعيين افراد خبره و آگاه و مورد وثوق، در جهت ارتقاي دانستني هاي عمومي سلامت، ايجاد باورهاي صحيح و ارتقاي عملكرد سلامت مردم ،  و  جلوگيري از طرح موارد متناقض و نادرست و ديدگاه هاي شخصي و غيرمسئولانه و پيگرد قانوني آنها

22.تدبير براي «پيشگيري از»  و «جبران » عواقب معنوي- اجتماعي-اقتصادي-بهداشتي-درماني- سياسي و امنيتي ناشي از همه گيري

توصيه هاي علمي-پژوهشي

23.اولويت بهداشت و پيشگيري در تمام سطوح سياستگذاري-ساختاري-اجرائي-آموزشي-پژوهشي-اختصاص منابع-پايش و رصد كلان و همه امور نظام سلامت تحقق پذيرد و غفلت هاي گذشته نيز جبران شود

24.بررسي روزانه شواهد معتبر علمي بومي و  بين المللي و تهيه دستورالعمل ها بر مبناي آن

25.برنامه ريزي و اجراي هماهنگ فعاليت هاي تحقيقاتي، با اولويت  برقراري شبكه ثبت اطلاعات مبتلايان

 

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

1398/12/25

 

ضميمه خلاصه سياستي

پيشنهادات راهبردي فرهنگستان علوم پزشكي

  در فوريت هاي عملياتي كنترل همه گيري ويروس كرونا (COVID-19)

 

1-بعضي از سئوالات و ابهامات مهم در مورد همه گيري ويروس كرونا

«شدت علائم باليني و سير بيماري در افراد عادي و پرخطر» ، «ميزان و سرعت و راه هاي انتقال»، « حساس و اختصاصي بودن[1] و سرعت روش هاي تشخيص»، « اثر روش هاي درماني در بهبود علائم حاد و جلوگيري از عوارض بعدي»، «هزينه اثربخشي روش هاي تشخيص و درمان با توجه به منابع جامعه»، « واكسن و تلاش براي دستيابي به واكسن»، « تحقيقات ضروري» ،«كموپروفيلاكسي» .....

2- استفاده از دستاوردهاي ملي مقابله با همه گيري ويروس كرونا در جهت مقاوم سازي نظام سلامت

 فرهنگستان علوم  پزشكي مقاله اي با عنوان "ادبيات و راهبردهاي مقاومت در نظام سلامت" با مشاركت كليه اعضاي مجمع عمومي تنظيم و نشريه ارتقاي سلامت ، سال دوم، شماره 1، خرداد 1397 منتشر نموده است (مقاله پيوست مي باشد). مفاد خلاصه سياستي حاضر بطور عام و هدف مندرج در  بند 10 بطور خاص، از مصاديق مقاومت در نظام سلامت بوده و در مقاله فوق با شفافيت تشريح شده است. اهتمام همگاني براي تحقق آرمان هاي نظام سلامت با بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي دفاع مقدس و تجربه مقابله با ويروي كرونا و ساير تجارب مفيد، شايسته و ضروري است.

3-بعضي از تجارب بالقوه مراكز مختلف باليني از مشاركت در كنترل همه گيري ويروس كرونا

«تشكيل تيم مديريت بحران»،  «ترياژ در پذيرش اوليه در اور‍ژانس بيمارستان»، « تدارك داروها، امكانات و تجهيزات مورد نياز بر حسب بهترين برآورد از كميت بيماران و كيفيت علائم و عوارض»، « برنامه ريزي دقيق آموزش، حضور و مشاركت مؤثر نيروي انساني»، «توزيع هوشمند و هدفمند بيماران در بخش هاي بستري»، « دسترسي و رعايت پروتكل هاي معتبر  حفاظت و ايمني (از  بيماران-همراهان- همكاران و خود)، پيشگيري، ترياژ، تشخيص، مشاوره، ارجاع و درمان، از مراجع مسئول ستادي يا دانشگاهي»، « پروتكل هاي پذيرش و مراقبت و ترخيص از آي سي يو»، «مديريت منابع و امكانات»،   «جلوگيري از تجويز داروهايي كه اثر بخشي آنها به اثبات نرسيده و شواهد علمي كافي در مورد آنها موجود نيست»، « استفاده مديريت شده از ظرفيت همراهان و ساير مشاركت هاي مردمي، ضمن حفاظت از آنان»، «بهداشت محيط»،  «تنظيم و برنامه ريزي مشاوره هاي ضروري»، «ملاحظات اخلاقي و قانوني»، «تحقيقات ضروري» و ساير موارد.

3-توضيحات در مورد روش هاي استاندارد تشخيص آزمايشگاهي

«تنظيم و ابلاغ پروتكل استاندارد تشخيص آزمايشگاهي ويروس كرونا،  با تعيين اولويت هاي تشخيصي در بيماران مظنون يا مبتلا به شدت ها و مراحل مختلف بيماري». «تهيه و توزيع امكانات تشخيص در شبكه آزمايشگاهي دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير نهادهاي بهداشتي، درماني و آموزشي فعال در كنترل همه گيري فعلي»، و « پيش بيني و سياستگذاري نحوه استفاده از ظرفيت بخش هاي  خصوصي و مردم نهاد»

4- تدوين، آموزش و بكارگيري  پروتكل تلفيقي تشخيص باليني و پاراكلي نيك ابتلا به ويروس كرونا،

اين اقدام براي بيماران و شرايط مختلف ضروري است. اجزاي ضروري اين پروتكل شامل بيماران سرپايي، بستري، گروههاي سني محتلف، گروه هاي پرخطر، بيماران بستري در بخش هاي عادي و مراقبت ويژه و مانند آنها خواهد بود.  بازنگري بهنگام پروتكل هاي فوق، بسته به شرايط گوناگون و سير تحولات همه گيري، با رعايت واقعيت هاي اپيدميولوژيك و صرفه و صلاح ملي نيز ضروري است.

5-فرماندهي واحد و هماهنگ مديريت همه گيري در عالي ترين سطح كشوري

عموم سازمان ها و ساختارهاي كلان مديريت بحران كشور، ملزم به تبعيت از فرماندهي واحد مي باشند. اين ساختارها عبارتند از «شورايعالي مديريت بحران كشور»، «سازمان پدافند غير عامل» ، «شورايعالي سلامت و امنيت غذائي» ، «ستاد كل نيروهاي مسلح، شامل ارتش جمهوري اسلامي ايران-سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- سازمان بسيج مستضعفان و نيروي انتظامي» ، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و «ساير نهادها و سازمان هاي ذيربط»- اين فرماندهي بايد از تسلط و اقتدار عالي ملي و اختيارات كامل حكومتي برخوردار و  عموم سازمان ها و افراد از دستورات آن تبعيت نمايند و در شرايط بحران جلسات روزانه با حضور رئيس محترم جمهور يا معاون اول ايشان تشكيل و وظايف وزارتخانه ها و سازمانها را تعيين و ابلاغ نمايد.

6- بسيج فعال اجتماعي

استفاده از فرهنگ بسيج جامعه كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و يادگارهاي امام خميني "ره" مي باشد، در شرايط جاري و در آينده بسيار ضروري است. در اين حركت بسيجي بهره گيري از «مجموعه دانشگاه هاي علوم پزشكي»، « ظرفيت هاي  داوطلبانه سازمان بسيج مستضعفين (و شاخه هاي بسيج استادان، دانشجوئي، كارمندي.....)» ، «مجموعه دانشجويان و دانش آموزان كشور» ، رابطين بهداشتي، «مربيان بهداشت مدارس» ، «شبكه بهداشت و درمان كشور»، «مجموعه رسانه هاي عمومي»، «سازمان هاي مردم نهاد»، «انجمن هاي علمي، تخصصي و حرفه اي»، «سازمان هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني كشور»، و نظاير آنها لازم است.

7-بسيج نيروهاي سلامت

بسيج ملي نيروهاي سلامت براي مشاركت در فعاليت هاي مقابله با همه گيري ويروس كرونا و هر نوع رويداد مشابه در آينده ، با  بهره گيري از ظرفيت هاي داوطلبانه عموم نيروهاي انساني حوزه سلامت اعم از پزشكان، پرستاران، متخصصان و كارشناسان بهداشت و ساير اعضاي جامعه سلامت، با برگيري و الگوبرداري از تيم هاي اضطراري و ساير تجربيات ارزنده دفاع مقدس راهگشا خواهد بود.

8- اطلاع رساني به مردم

ستاد فرماندهي مقابله با رويدادهاي مهم سلامتي نظير  همه گيري ويروس كرونا بايد اطلاعات معتبر و از منابع مسئول را در اختيار جامعه قرار دهد.  رويكرد اطلاع رساني مسئولانه، ارتقاي  دانستني هاي ضروري مردم و كنترل نابساماني در جو رواني جامعه و هدايت رفتارهاي عمومي سلامت براي حفاظت از خود و ديگران است[1] Sensitivity and Specificity

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت