مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اعلام نتیجه پیشـرفتھای تحقیقاتی در حوزه درمان بیماری کرونا پس از تائید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشـکی  منحصـرا از طریق سخنگوی رسمی وزارت بھداشت صورت پذیرد .

متن این نامه به این شرح است :

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمھوری و رئیس ستادمقابله با کرونا

سلام علیکم

با احترام، ھمانطور که مستحضـرید در این ایام که ھمه مسـئولین ودست انـدرکاران کشور برای مقابله با ھمه گیری ویروس کرونا متمرکز شـده انـد، ضـروری به نظر می رسد که نتیجه پیشـرفتھای تحقیقاتی در حوزه درمان بیماری کرونا پس از تائید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشـکی منحصـرا از طریق سخنگوی رسمی وزارت بھداشت اعلام گردد. بدیھی است اعلام خبرھای کاملا تائیـد نشده در این حوزه از طریق رسانه ھای خبری رسـمی باعث تشویش اذھان عمومی می گردد. لذا خواھشـمند است در این خصوص دستور اقدام مقتضی را صادر فرمائید.

دکتر سید علیرضا مرندي

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی

جمهوری اسلامی ایران