مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به رئیس جمهور با تاکید بر اینکه موفقیت در برخورد با بحران ھمه گیری فعلی در کشور ناشـی از وجود شبکه بھداشتی درمانی و استفاده مناسب از آن بوده است ، توسعه وتقویت این شبکه برای مقابله با بحران ھای مشابه ومنازعات بیولوژیک احتمالی آینده، را ضروری دانست.

متن این نامه به این شرح است :

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمھور ی اسلامی ایران

سلام علیکم

بـا احترام، ضـمن تشـکر از تلاشھـای دولت محـترم و ھمکـاران وزارت بھـداشت،درمـان وآموزش پزشـکی در امر مـدیریت بیمـاری ناشـی از ویروس کرونـا به اسـتحضار می رسانـد، در کنار زحمات ایثار گرانه و شـبانه روزی کادر درمانی، مھم ترین موفقیت وزارت بھـداشت، درمان و آموزش پزشـکی در امر مدیریت بیماری ناشـی از ویروس کرونا، از طریق مشارکت گسترده شـبکه ھای بھـداشتی درمانی در نقاط مختلف شـھری و روسـتایی است. گسترش شـبکه ھای بھـداشتی درمانی تاکنون برای جمھوری اسلامی ایران برکات زیادی داشـته است. بھبود بسـیار سریع شاخص ھای بھداشتی در دھه ۶٠ که ھمزمـان با جنگ تحمیلی بود وموجب تحسـین محافل بین المللی نظیرسازمان جھانی بھـداشت ویونیسف گردیـد. اسـتمرار شـاخصھـای مزبور بعـد از آن دوران ھر چنـد با سـرعت کمتر باز ھم مـدیون وجود شـبکه بھـداشتی درمانی کشور وتلاش بھـورزان و کارشـناسان زحمتکش این مجموعه بوده است. حتی در بحران ھای غیر قابل پیش بینی جنگ تحمیلی مانند حملات شیمیایی دشمن به شھرھا و روستاھا عملا ثابت شد که وجود شبکه ھای بھداشتی درمانی موثرترین سیسـتم منسـجم برای مدیریت مصدومین شـیمیایی بوده است. ھمچنین به دلیل نقش بسـیار ارزشـمند شـبکه بھداشتی درمانی در طول جنگ تحمیلی، کشور با ھیچگونه ھمه گیری بیماری ھای واگیر روبرونشد به طوری که مدیر کل وقت یونیسف اعلام نمود که جمھوری اسلامی ایران تنھا کشوری است که در طول جنگ نه تنھا با ھیچگونه ھمه گیری مواجه نشده است بلکه بر عکس سایر کشورھای درگیر در جنگ توانسته است شاخص ھای بھداشتی خود را بھبود بخشد. فرھنگسـتان علوم پزشـکی جمھوری اسلامی ایران ھمچون کارشـناسان دلسوز وزارت بھـداشت، درمـان و آموزش پزشـکی معتقـد است که گسترش وتکمیل شـبکه بھـداشتی درمانی در کل کشور زیر بنای اجرای سطح بندی خدمات ، استمرار سیستم ارجاع و استفاده کامل از پزشک خانواده وبھره برداری صحیح از پدیده منحصر بفرد ادغام آموزش پزشـکی در نظام سلامت در جھت پاسـخگوکردن آموزش وپژوھش پزشـکی به نیازھای جامعه ونیز تحقق عدالت در سلامت ، کاھش ھزینه ھا و تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت خواھد بود. با توجه به اینکه نقش شـبکه ھای بھـداشتی درمانی کشور در مـدیریت ھمه گیری اخیر چشـمگیر بوده ومورد تقـدیر سازمان جھانی بھداشت ھم قرار گرفته است، تقاضا دارد در صورت صلاحدید، دسـتور فرمائید در اسـرع وقت منابع لازم برای توسـعه، تقویت، تعمیق و روز آمدی شـبکھ بھداشتی درمانی در مناطق روسـتایی، حاشـیھ شـھرھا و شھرھا تخصیص داده شود. بدیھی است ھمانطور که موفقیت در برخورد با بحران ھمه گیری فعلی در کشور ناشـی از وجود شبکه بھداشتی درمانی و استفاده مناسب از آن بوده است ، توسعه وتقویت این شبکه برای مقابله با بحران ھای مشابه ومنازعات بیولوژیک احتمالی آینده، کاملا ضروری به نظر می رسد. امید است این فرصت طلایی که کاملا در راستای کاھش نیاز به ھزینه ھای کمر شکن درمان، تحقق اقتصاد مقاومتی، برخورد با تحریم ھای ظالمانه وتحقق عدالت در سلامت جامعه است را مغتنم شماریم. با آرزوی سلامت وتوفیق روز افزون برای حضرت عالی

دکتر سید علیرضا مرندي

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی

جمهوری اسلامی ایران