مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای به رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه طبق شواھـد فعلی تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩ ) فقـط در موارد تحقیقاتی اسـتفاده میشود گفت:  این تست به ھیچوجه نباید در موارد دیگری شامل تصـمیم گیری کلینیکی در کووید ١٩ اسـتفاده شود.

متن این نامه در زیر آمده است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 رئیس محترم جمھوری و رئیس ستادمقابله با کرونا

 سلام علیکم؛

 با احترام، پیرو سـخنان جنابعالی در جلسه ستاد ملی مدیریت ومقابله با کرونا مورخ ٣١ فروردین ١٣٩٩ درخصوص انجام ھمزمان تست آنتی بادی و توضیحات جنابعالی که نقل قول فرموده بودید مبنی بر اینکه "تست آنتی بادی در افرادی که مثبت ھسـتند قابل اعتماد است"، به اسـتحضار می رساند بر اساس اعلام نظر سازمان بھداشت جھانی در تاریخ ٨ آوریل ٢٠٢٠ که تصویر آن به پیوست میباشـد طبق شواھـد فعلی تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩) فقـط در موارد تحقیقاتی اسـتفاده می شود وبه ھیچوجه نباید در موارد دیگری شامل تصـمیم گیری کلینیکی در کووید ١٩ اسـتفاده شود چرا که ممکن است فرد مورد آزمایش بـدون آنکه مبتلا به کووید ١٩ باشد بدلیل ابتلا به ویروسھای بیماری زای دیگر از جمله انواع دیگر ویروس کرونا که ایجاد سرماخوردگی ھای معمولی را می کند جواب مثبت کاذب دھد.

دکتر سید علیرضا مرندي

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی

جمهوری اسلامی ایران