مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای پیشـنھادات اولیه فرھنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیش نویس سیاستھای کلی در امور نخبگان را به دکتر حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، فرھنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم کرد.

متن این نامه به این شرح است :

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسین مظفر

رئیس محترم کمیسیون علمی، فرھنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۴٣٩٣-٩٩۵۴ مورخ 1399/01/19 با موضوع "ارسال نظرات درخصوص پیش نویس سـیاستھای کلی در امور نخبگان"به استحضار می رساند پیش نویس مذکور ضـمن نظرخواھی از اعضای پیوسـته فرھنگسـتان، در جلسات متعدد ھیئت رئیسه مورد بحث وبررسـی قرار گرفت. با توجه به اینکه امکان اعمال نظرات فرھنگسـتان علـوم پزشـکی در پیش نـویس مـذکور وجـود نـداشت لـذا به پیـوست جمع بنـدی نظرات در قـالب "پیشـنھادات اولیه فرھنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیشنویس سیاستھای کلی در امور نخبگان" جھت بھره برداری و ھرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

دکتر سید علیرضا مرندي

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی

جمهوری اسلامی ایران