عناوین مهمترین خبرها:

فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای مستند حمایت طلبی لزوم هرچه سریعتر گسترش، ارتقاء، تعمیق و روزآمدی شبکه بهداشتی درمانی کشور بر مبنای سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری " را به رئیس جمهور تقدیم کرد.

متن این نامه به این شرح است: