مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای نظر فرهنگستان را در مورد  راهکارهاي اصلاحی نظـام ارتقاء اعضـاي هیئت علمی تقدیم دکتر علی اکبرحق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرد.

متن این نامه به این شرح است : 

برادر ارجمندجناب آقاي دکتر علی اکبرحق دوست

معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سلام علیکم

 با احترام، عطف به نامه شـماره 904/500 مورخ 1398/11/30 جنـابعالی به جناب آقاي دکتر سعیـد عسـگري مشـاور محترم معاون آموزشـی در خصوص راهکارهاي اصلاحی نظـام ارتقاء اعضـاي هیئت علمی، به پیوست محصول فعـالیتهـاي فرهنگسـتان و کـار گروه منتخب هیئت ممیزه مشترك فرهنگستانها در زمینه مذکور ، جهت استحضار تقدیم می شود.

دکتر سید علیرضا مرندي

پیوستها :

پیشنهادات مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی برای ارتقای نظام ارزشیابی استاد

گزارش نهایی کارگروه بررسی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای اعمال در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی