عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل وبينار فلسفه پزشکی  روز چهار شنبه هفتم دیماه سال جاری برگزار مي شود .

در این وبینار دکتر عليرضا منجمي عضو هياَت علمي گروه فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در مورد فلسفه پزشكي: مسير طي شده، افق پيش رو به سخنرانی خواهد پرداخت همچنین دکتر حميدرضا نمازي عضو هياَت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد جایگاه فلسفۀ پزشكي در حوزۀ علوم انساني سلامت و دکتر غلامحسين مقدم حيدري عضو هياَت علمي گروه فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  در مورد تأملي در نسبت علوم اجتماعي و علوم پزشكي سخنرانی خواهند کرد.

لینک شرکت در وبینار : http://ac.ams.ac.ir/akhlagh