عناوین مهمترین خبرها:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

 با احترام، با توجه به گزارشهاي رسمی واصله مبنی بر آمار بسیار بالا و فزاینده مرگ و میر و بیماران بستري و سرپایی مبتلا به کووید 19 در اکثراستانها، کاملًا واضح است که مداخلات مقطعی و محدود نمی تواند پاسخگوي کنترل وضعیت بحرانی فعلی باشد. لذا لازم است براي توقفزنجیره انتقال ویروس، یک مداخله تهاجمی جدي صورت پذیرد کما این که تجربه کشورهاي دیگرچون المان، نیوزلند، سنگاپور، کره جنوبی،ژاپن، چین، تایوان و..... و بویژه تجربه پیک اول کرونا در کشور خودمان نشان داد تنها اقدام سریع، تعطیلی حداقل 2 هفته اي استانهایی است کهوضعیت بحرانی دارند تا بدین ترتیب فرصت براي برنامه ریزي و اجراي پیشنهادهاي ذیل فراهم شود.

الف) تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی بر اساس اصل محله محوري

ب) توسعه کمی و کیفی مراکز ارائه خدمات سرپایی

ج) انجام پرداخت هاي معوق کارکنان شبکه هاي بهداشتی درمانی

د) استفاده از نیروهاي داوطلب آموزش دیده صرفاً زیر نظر واحد هاي بهداشتی جهت نظارت و کنترل بر مراقبتهاي خانه به خانه

ه) افزایش تعداد تستهاي تشخیصی

دکتر سید علیرضا مرندی

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت