مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی  با ارسال پیام‌ تبریک ، انتصاب دکترفرید نجفی ، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را تبریک گفت. متن این نامه به این شرح است : 

برادر ارجمند جناب آقای دکترفرید نجفی

 سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سلام علیکم

با احترام، بدینوسـیله انتخاب حضـرتعالی را به سـرپرستی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بھـداشت، درمان و آموزش پزشـکی تبریک عرض مینمایم و از درگاه خـداوند متعال برایتان توفیق روز افزون در خدمت به مردم عزیز ومیھن اسلامی را خواستارم . با توجه به تعھد، تخصـص وتجارب جنابعالی در زمینه بھداشت، که اولویت اساسی نظام سلامت و سیاستھای کلی سلامت است وبا توجه به اھمیت ونقش شـبکه بھداشتی درمـانی ومراقبت ھـای سـرپایی که مورد تاکیـد مقـام معظم رھبری بوده ودر شـرایط ھمه گیری ویروس کورونـا ، عنصـری نجـات بخش بوده است ، امیـدوارم سـیاستھـا و برنـامه ریزی آن معـاونت محـترم را در جھت پاسـخگوکردن ھر چه بیشـتر پژوھش علـوم سلامت به نیازھـای سلامت طبقـات پـائین تر اقتصادی و اجتماعی، تحقق عـدالت در سلامت، کاھش ھزینه ھا وتحقق اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت قرار دھید.

دکتر سید علیرضا مرندي