مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی نامه رئیس گروه ارتقاء سلامت فرھنگسـتان علوم پزشکی درخصوص "پیمایش ملی کووید ١٩ :پایش آگـاهی، خطردرک شـده، رفتارهـای پیشـگیرانه،مولفه های روانشـناختی، نیازهای ضـروری و اعتماد عمومی در جریان اپیـدمی کووید-١٩ " ، را برای مسئولین مربوطه ارسال کرد.

برای دیدن متن این نامه اینجا کلیک کنید .

برای دیدن گزارش طرح اینجا کلیک کنید .