مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی خلاصه سیاستی "ارتقاء نظام انتخاب دانشجو درآموزش عالی سلامت"  را که در جلسات کارشناسی با حضور اساتید و صاحب نظران در فرهنگستان علوم پزشکی به اجماع رسیده است،را به مسئولین مربوطه داد.

متن این خلاصه سیاستی به این شرح است :

 

 

خلاصه سياستي

 

ارتقاء نظام انتخاب دانشجو در آموزش عالي سلامت

 

مقام معظم رهبري

دانشجو یعنی جوانِ طالب علمی که آینده در دست اوست،

ناظر به آینده و متعلّق به آینده است؛ آینده هم متعلّق به اوست؛

 

مقدمه :

دانشجو بايد طالب علم، متدين، صالح و متعهد به نيازهاي سلامت جامعه باشد و از ظرفيت هاي ارزش آفريني، پويايي، نشاط، تحول آفريني، خلاقيت و نوآوري برخوردار باشد. استادان و نظام دانشگاهي نيز بايد نسبت به تربيت دانش آموختگاني دانشمند، مؤمن، خردمند، انديشمند، مجاهد و اهل عمل، داراي انگيزه هاي الهي و انساني، برگرفته ازمكتباسلاموانقلاب اسلامي، براي خدمت در راستاي تأمين، حفظ وارتقاي سلامت مردم، اهتمام نمايند. اين خلاصه سياستي با رويكرد تحول در نظام انتخاب دانشجو در آموزش عالي سلامت، متناسب با ارزش‌های اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای اسلامي، و در راستاي تحقق سياست هاي كلي سلامت، ابلاغي مقام معظم رهبري تنظيم شده است.

راهبردها

1- توسعه علوم، فنون، تحقيقات، مراقبت ها و خدمات سلامت؛

2-ابتناي نظام انتخاب دانشجو بر تفكرات و ارزش هاي اسلامي، با تأكيد بر عدالت آموزشي و عدالت در سلامت، عوامل اجتماعي سلامت، اخلاق پزشكي و آداب حرفه اي اسلامي سلامت؛

3- هماهنگي انتخاب دانشجو با نيازهاي سلامت جامعه؛

4- شناخت استعدادها، رعايت علايق، هدايت انگيزه ها و در نظر داشتن توانمندي هاي جسمي، رواني ، اجتماعي و معنوي داوطلبان، متناسب با رشته هاي تحصيلي؛ و سالم سازي رقابت بين داوطلبان؛

5- منطقي نمودن تقاضاي اجتماعي، براي ورود به رشته هاي پرمتقاضي؛

6- تحول راهبردي در عوامل مهم تأثيرگذار در انتخاب دانشجو؛ (استعداد و علاقمندی، سهميه ها، جنسيت، بومي گزيني، مقاطع ورودي....)؛

اقدامات

1-    ابتناي پذيرش دانشجو در آموزش عالي سلامت بر اساس كارنامه سنجش؛ سوابق تحصيلي؛ نيازهاي مناطق مختلف كشور؛ سهميه هاي قانوني؛ ترجيحات دانشگاه ها و ساير اولويت ها؛ در كليه مقاطع تحصيلي؛

تبصره: پذيرش از مقطع ليسانس براي دوره پزشكي عمومي متوقف و ادامه يا لغو آن به ارزشيابي دقيق بيروني برنامه آزمايشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در اين زمينه موكول گردد؛

2-    تبيين و اعلام پيامدهاي فرهنگي،اقتصادي،  اجتماعي و شغلي رشته هاي تحصيلي حوزه سلامت؛

3-    تنظيم و تعديل ظرفيت هاي پذيرش در رشته هاي مختلف طبق نيازهاي مناطق مختلف كشور؛

4-    سنجش سلامت متقاضيان از نظر سلامت روان، سلامت معنوي، و حد ضروري از سلامت جسمي، متناسب با رشته هاي تحصيلي؛

5-    تقويت نظام آموزشي بارويكرد تربيت سرماية انسانيِ متخلق به اخلاق حرفه اي مبتني برتعاليم اسلامي،

6-    تقويت فرهنگ مشاوره، استعداديابي، و هدايت تحصيلي،  بر اساس  استعداد، علاقمندي و توانمندي وتوسعه نهادهاي مشاوره و راهنمايي تحصيلي، متناسب با اولويت هاي كشور (مشترك بين آموزش و پرورش و آموزش عالي)؛

7-    لحاظ نمودن سوابق تحصيلي دانش آموزان در فرايند انتخاب رشته تحصيلي؛

8-    بومي سازى ورود به آموزش عالي سلامت براي داوطلبان مناطق محروم و كمتر برخوردار، و متناسب سازىرشته هاي انتخابي  آنها با نيازهاىسلامت مناطق مختلف كشور،

9-    ا لتزام وزارت آموزش و پرورش به آموزش حداقل يك مهارت مفيد در زمينه سلامت به هردانش آموز، نظير:

·        درك مفاهيم و توان رعايت  بهداشت فردي واجتماعي ومسائل زيست بوم طبيعي وشهري به منزلةامانات الهي،     

·        شايستگي حفظ و ارتقاي سلامت فردي وبهداشت محيط؛

·        تأمين نيازهاي جسمي ورواني خود و جامعه، از طريق ورزش و تفريحات سالم  فردي و گروهي؛

10-طراحي،تدوين واجراي برنامه درسي ملي براساس اسناد تحول راهبردي و بازتوليد برنامه هاي درسي موجود با تأكيد بر "متناسب سازی حجم و محتوی کتب درسي وساعات آموزشي باتوانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان" و ساير راهكارهاي مندرج و مصوب در سندتحول بنيادين آموزش و پرورش؛

 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

نامه-دکتر-ابوالفتح-لامعی-در-مورد-سکانداری-مدیریت-وزارت-بهداشتبسمه تعالی دکتر ابوالفتح لامعی 1400/4/2 برای...
جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت