عناوین مهمترین خبرها:

 

کتاب چکیده مقالات نخستین همایش سلامت معنوی مشتمل بر 384 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر 217 چکیده مقاله نخستین همایش سلامت معنوی می‌باشد با دیباچه دکتر سیدعلیرضا مرندی ـ رییس همایش و رییس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر فریدون عزیزی ـ دبیر علمی همایش و معاون علمی فرهنگستان و دکتر محمود عباسی ـ دبیر اجرایی همایش و دبیر و عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی چاپ و منتشر گردید.