عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی کتاب درآمدی بر سلامت معنوی تألیف دکتر محمود عباسی، دکتر احسان شمسی گوشکی و دکتر محمدجواد ابوالقاسمی را منتشر کرد. این کتاب که حاصل یک طرح تحقیقاتی است که به سفارش گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی به دکتر محمود عباسی عضو و دبیر گروه سلامت معنوی فرهنگستان و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی توسط وی و همکاران در گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحت عنوان «مفهوم‌شناسی و مبانی نظری سلامت معنوی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در عرصه سلامت» اجرا و پس از داوری مورد تأیید گروه سلامت معنوی فرهنگستان قرار گرفته به پیشنهاد گروه مزبور به عنوان جلد اول دوره سلامت معنوی فرهنگستان در 276 صفحه، قطع رقعی و با قیمت ده هزار تومان توسط انتشارات حقوقی و مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا منتشر شد.