عناوین مهمترین خبرها:

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اختصاص شماره های 12- 11 و  16-15 فصلنامه علمی – پژوهشی فقه پزشکی به موضوع سلامت معنوی زمینه توجه بیشتر به موضوع سلامت معنوی مبتنی بر آموزه های دینی و عرفان اسلامی را فراهم کرد.