عناوین مهمترین خبرها:

جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی صبح امروز با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان ، دکتر فریدون عزیزی معاون علمی ، اعضای پیوسته ، وابسته و دانشمندان برگزیده حوزه پزشکی  دهه اخیر صبح امروز در محل کتابخانه فرهنگستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش دکتر سید علیرضا مرندی ضمن اشاره به اهمیت پژوهش و تاکید مقام معظم رهبری بر این  مهم گفت : در زمینه پژوهش اعتباراتی هم نیز برای در نظر گرفته شده اما متاسفانه توجهی به آن نشده است .

وی افزود : تکریم از پژوهشگران حوزه پزشکی در اساسنامه فرهنگستان ذکر شده است .

گفتنی است در این جشنواره  دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی دکتر رضا ملک زاده شناخته شد .

  همچنین جایزه رتبه اول علوم بالینی غیر جراحی به دکتر عارفه قدسی زاده ، جایزه رتبه اول علوم بالینی غیر جراحی به دکتر عادله طایی تعلق ، رتبه دوم علوم بالینی غیر جراحی به دکتر مونا هدایت ، جایزه رتبه اول علوم بالینی جراحی به دکتر سپهر فیضی ، رتبه دوم علوم پایه پزشکی به دکتر محمد رضا زرین دست و جایزه پژوهشگران جوان به دکتر بهاره نیکویه اهدا شد .

از بین مراکز تحقیقاتی ، مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مرکز تحقیقات برتر و رتبه دوم به مرکز تحقیقات هماتولوژی ، اونکولوژی و پیوند سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران  تعلق گرفت .تصاویر