عناوین مهمترین خبرها:

جلسه بررسی دستاوردهای گروه همکاری های بین المللی سلامت در سال 92 با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر محمد حسین نیک نام قائم گروه همکاری های بین المللی سلامت، و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل، نماينده صندوق کودکان  سازمان ملل، نماينده صندوق جمعيت ملل متحد و نماینده کشوري برنامه مشترک سازمان ملل در زمينه ايدز، بیست و سوم بهمن ماه سال جاری در دفتر دکتر سید علیرضا مرندی در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد.

بر اساس این گزارش در ابتدا دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان و رئیس گروه همکاری های بین المللی سلامت به بیان خلاصه ای از همکاری های فرهنگستان، وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذیربط پرداخته و نقش سازمانهای بین المللی را در تعمیق همکاری ها و انتقال تجربیات بین المللی با اهمیت قلمداد کرد.

در ادامه دکتر محمد حسین نیکنام قائم مقام گروه همکاری های بین المللی سلامت به بررسی یک سال فعالیت سازمانهای بین المللی و همکاری های مشترک انجام شده در طی سال 1392 پرداخت. ایشان ضمن اشاره به میزان حضور و نحوه ی مشارکت هر یک از سازمان های بین المللی در جلسات گروه؛ تعدادی از کتب منتشر شده که حاصل جلسات و مباحث گروه در طی سال بود را رونمایی نمود.

قائم مقام گروه همکاری های بین المللی سلامت، در ادامه به ارائه چارچوب فعالیت های گروه و نیز برنامه های آتی گروه برای سال 1393 پرداخت.

سپس آقای گری لوئیس، هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل، گزارش فعالیت های گروه را بسیار مفید ارزیابی کرده و حضور پنج سازمان بین المللی در هر جلسه را از نکات مثبت این جلسات بر شمرد. وی ضمن اشاره به گزارش توسعه انسانی سال 2013 و دستاورد های 30 ساله ایران در زمینه سلامت؛ "پوشش همگانی سلامت" را از جمله حوزه هایی قلمداد کرد که هنوز نیاز به توجه و کار بیشتر در آنها وجود دارد.

وی گفت: نهاد متولی همکاری های بین المللی سلامت در همه ی کشورها وجود ندارد و درگیر کردن نهادهای ملی بخش سلامت با نهادهای بین المللی و در تماس قرار دادن و اشتراک نظرات اعضای سازمان های بین المللی با افراد داخلی از نکات مثبت این جلسات است وی گفت سازمانها علاقه مند اند در این زمینه مشارکت شان را در آینده نیز ادامه دهند.

سپس نماينده صندوق کودکان سازمان ملل از برگزاری منظم جلسات در سال گذشته و ایجاد امکان ارتباط با نهادهای مختلف قدردانی نمود. وی برگزاری جلسات را موقعیتی برای طرح دیدگاه های مختلف در حوزه ی سلامت تلقی کرد.

در ادامه نمایندگان دیگر سازمان های بین المللی ضمن تشکر از فعالیت های این گروه و تداوم آن به ارائه دیدگاهها در مورد نحوه برگزاری جلسات گروه پرداختند.