مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری جلسه تخصصـی بـا موضـوع "چالش کوید19 و برونرفت از آن به کمک واکسنهايتولیـد داخلدر دولت 1400 " نوشته شده توسط خداوردیان 291
خلاصه سیاستی "ارتقاء نظام انتخاب دانشجو درآموزش عالی سلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 316
جلسه تخصصـی گروه آینده نگري، نظریه پردازي و رصــدکلان سلامت بـا موضــوع "چالش هاي دولت آینده در نظام سلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 357
نامه به مسئولین در مورد " پیشنھادھایی برای برگزاری پرشکوهتر انتخابات در شرایط ھمھ گیری کرونا"، نوشته شده توسط خداوردیان 361
نامه دکتر هوشنگ مدانلو در مورد نژادپرستی در آمریکا نوشته شده توسط خداوردیان 313
نامه به دکتر روحانی درخصوص امتحانات پایان سال دانش آموزان نوشته شده توسط خداوردیان 408
نامه دكتر مرندي در مورد واكسن وايمن سازي جامعه عليه ويروس كرونا نوشته شده توسط خداوردیان 702
ارسال نامه رئیس گروه ارتقاء سلامت فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص "پیمایش ملی کووید ١٩ :پایش آگـاهی، خطردرک شـده، رفتارهـای پیشـگیرانه،مولفه های روانشـناختی، نیازهای ضـروری و اعتماد عمومی در جریان اپیـدمی کووید-١٩ ،" به مسئولین مربوطه نوشته شده توسط خداوردیان 414
نامه فرنگستان علوم پزشکی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عتراض 250 استاد دانشگاه به تأخیر در نوسازی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علم نوشته شده توسط خداوردیان 593
نامه فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ارائه طرح تشكيل سازمان طب ايراني اسلامي توسط تعدادي از نمايندگان محترم به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نوشته شده توسط خداوردیان 610