عناوین مهمترین خبرها:

مرکز تحقیقات برتر 1388

مركز تحقيقات غدد درون‌ريز
پژوهشكده علوم غدد درون‌ريز و متابوليسم
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
رياست: آقاي دكتر فريدون عزيزي

مرکز تحقیقات برتر 1389

پژوهشكده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رياست: خانم دكتر نضال صراف‌زادگان

مرکز تحقیقات برتر1390

مرکز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
رئيس مركز: آقاي دكتر نعمت‌ا... آهنگر
دكتري تخصصي فارماكولوژي
استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مرکز تحقیقاتی برتر 1391

مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد بيمارستان شريعتي
رئيس مركز: آقاي دكتر رضا ملك‌زاده

مرکز تحقیقاتی برتر 1392

رتبه اول : مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس مرکز : آقای دکتر محمدعلی جوادی

رتبه دوم : مرکز تحقیقات هماتولوژی، اونکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس مرکز : آقای دکتر اردشیر قوام زاده