عناوین مهمترین خبرها:

پژوهشگر جوان برتر 1388

آقاي دكتر حسين بهاروند
دانشيار پژوهشگاه رويان
دكتري تخصصي زيست‌شناسي تكويني

 

پژوهشگر جوان برتر 1389

آقاي دكتر داريوش نصرالله‌زاده نشلي
مركز تحقيقات كارولينسكاي سوئد
دانشجوي دكتري تخصصي اپيدميولوژي

پژوهشگر جوان برتر 1390

آقاي دكتر صمد نژاد ابراهيمي
دانشجوي دكتري تخصصي زيست‌شناسي دارويي يا فيتوشيمي
عضو هيات علمي پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي

پژوهشگر جوان برتر 1391

آقاي دكتر هادي هراتي
دانشجوي فوق دكتراي تخصصي بيماري‌هاي غدددرون‌ريز، ديابت و عملكرد هورموني انشگاه نورث‌وسترن آمريكا

آقای دکتر محمد مسعودی

دانشجوي دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي دانشگاه توكيو

پژوهشگر جوان برتر 1392

خانم دكتر بهاره نیکویه
دكتري تخصصي علوم تغذیه