آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:36
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:56
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:14
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:04
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:05
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:16
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:56
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 08:57
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:00
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1402/08/14 09:12

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X