دسته بندی
چهارشنبه 1402/03/17 08:11
شماره :
1015

راهبردهاي توسعه كمي و كيفي شبكه بهداشتي درماني كشور، تابستان1399

مقام معظم رهبري:

به شبكه بهداشتي درماني اهميت بدهيد..... اين شبكه خيلي مهم است. اگر چنانچه آنطوري كه حدس زده مي‌شود و مكرر گفته شده، يك باز توليد اين ويروس را در يك برهه ديگري از زمان داشته باشيم، حتماً اين شبكه بهداشتي درماني خواهد توانست بار كشور را سبك كند و در همين قضيه هم خيلي كمك كردند، البته از اواسط وارد شدند، ..... اين شبكه، شبكه مهمي است، به آن اهميت داده بشود.

بيانات در ارتباط تصويري با ستاد ملي مبارزه با كرونا: 99/2/21

مقدمه 
با توجه به نقش شبكه بهداشتي درماني كشور در تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت مردم شريف ايران اسلامي، و به منظور نيل به اهداف سياست‌هاي كلي سلامت و فرمايشات اخير مقام معظم رهبري، مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي، اصول و راهبردهاي زير را براي انعكاس به سياست‌گزاران و برنامه‌ريزان كشور، به خصوص دست‌اندركاران نظام سلامت، خاطر نشان می‌سازد.  

اصول و ارزش‌ها
·    ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت با توجه به اصول و ارزش هاي انساني- اسلامي و اخلاق حرفه‌اي 
·    رعايت شئونات و حفظ شعائر ديني در محيط‌هاي ارائه مراقبت و خدمت 
·    عدالت محوری در سیاست گزاری، برنامه‌ریزی، اجرا و تخصیص منابع 
·    تربيت و توسعه نيروي انساني پاسخگو، پويا و برخوردار از انگيزه و شيوه كار جهادي 
·    مسئوليت پذيري، پاسخگوئي و شفافيت
·    استفاده از ظرفيت محيط هاي ارائه مراقبت و خدمت در شبكه1، براي رشد معنويت و اخلاق در جامعه
·    مشاركت آگاهانه و مسئولانه مردم در فرآيند مديريت شبكه
·    تقويت و توسعه همكاري هاي بين‌بخشي و درون بخشی  
·    اولويت ارتقاي سلامت و پيشگيري بر درمان 
·    ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي در ارتباط با سلامت
·    ارتقاي جايگاه خانواده و تلاش براي تحكيم بنيان هاي آن 
·    ادغام آموزش و پژوهش در فرآيند ارائه مراقبت‌ها و خدمات
·    جامعيت و جامعه ‌نگري در سياست گزاري، برنامه‌ريزي و ارائه مراقبت‌ها و خدمات  
·    تأمين واكسن‌هاي اساسي، داروها، مواد بيولوژيك، مكمل‌ها، تجهيزات و وسائط نقليه لازم، براي ارتقاي كيفيت مراقبت‌‌ها و خدمات 
·    رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه اي و جهاني براي افزايش كيفيت و ايمني مراقبت ها و خدمات
·    ممانعت از تقاضاهای القایی و مبارزه مستمر با تعارض منافع 
·    اولويت روستاها و حاشيه شهرها در پوشش مراقبت‌ها و خدمات 
·    اولویت اقشار کم درآمد جامعه، اقشار آسيب پذير، و سایر نیازمندان در بهره‌مندی از مراقبت‌ها و خدمات سلامت
·    تأمين پايدار منابع و توزیع عادلانه آن  
·    نظام آمار و اطلاعات معتبر و به هنگام براي پايش، ارزشيابي و رصد 
·    تصميم سازي بر پايه شواهد متقن علمي 
·    تدوين سياست‌ها و برنامه‌ها بر پايه اقتصاد مقاومتي (بهره‌وري، تاب‌آوري، تكنولوژي مناسب، ....) 
·    به كارگيري راهنماهاي استاندارد بومی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، در ارائه مراقبت‌ها و خدمات 
·    نوآوري و آينده ‌نگري 
·    عدم تمركز 
·    خودكفايي در تأمين واکسن، دارو، فرآورده‌های بیولوژیک و تجهيزات 
·    تبیین و توسعه و به كارگيري طب سنتي بر پايه شواهد علمي متقن
·    تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی 

راهبردها 
الف- راهبردهاي كوتاه مدت (در يك سال آينده)
·    تعيين شاخص‌هاي معتبر براي پايش و رصد با تأكيد بر آسيب‌هاي اجتماعي و تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي سلامت 
·    بازنگري در برنامه‌هاي آموزشگاه هاي بهورزي جهت تربيت كاركنان سلامت در جامعه، شامل بهورزان و مراقبين بهداشتي، ارتقاي منزلت اجتماعي و تحكيم جایگاه شغلی آنها 
·    تقويت اختيارات مركز بهداشت استان از نظر تأمین نيروي انساني؛ امور مالي و اداري؛ و خدمات پشتيباني؛ 
·    تقويت ستاد وزارتخانه از طريق به كارگيري نيروهاي انساني توانا و تمام وقت و تأمين آنها از نظر مالي 
·    رعايت اولویت ها در پوشش مراقبت‌ها و خدمات ( "سرپايي بر بستري"، عمومي بر تخصصي"، "روستاها، و حاشیه شهرها"، "اقشار کم درآمد: ، "اقشار آسيب پذير"، و "ساير نيازمندان") 
·    پوشش كامل بيمه پايه با رعايت سلامت محوري و مبتني بودن بر نياز جامعه
·    مراقبت، حمايت، و توانمندسازي جانبازان سرفراز كشور 
·    عدم تمركز در کلیه امور شبکه
·    تجهيز شبكه به فناوري اطلاعات روزآمد، در قالب "شبكه ملي اطلاعات نظام سلامت". 
·    تأمين وسائط نقليه مورد نياز، با رانندگان دولتی 
·    تأمين منابع مالي پايدار از طريق تقويت نقش بيمه و غيره 
·    احيا و تقويت برنامه رابطين سلامت 
·    تدوین کوریکولوم آموزشی برای آموزش دانشجویان در عرصه و آماده كردن شبكه براي اين منظور
·    استمرار و ارتقاي نظارت بر عملكرد شبكه
ب- راهبردهاي ميان مدت (در 5 سال)
·    تقویت تعهد اعتقادي و سياسي کلیه سياست گزاران، به ویژه در نظام سلامت، و التزام آنان  به كاربست اخلاق حرفه‌اي اسلامي. 
·    تدوين، تقویت و اجراي برنامه‌هاي ضروري مانند سلامت روان؛ سلامت اجتماعي؛ سلامت معنوي اسلامي؛ مديريت سوانح، حوادث، بلايا و اپيدمي ها؛ بيماري‌هاي غيرواگير، بازپديد و نوپديد؛ آسيب‌هاي اجتماعي؛ و تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي سلامت؛ محيط زيست؛.... .  
·    ارتقاي فرهنگ و سواد سلامت جامعه و مشاركت دادن مردم در فرآيند مديريت سلامت، از سياست گزاري تا اجرا و ارزشيابي. 
·    تقويت شورای عالی سلامت و امنیت غذائي  و التزام عملي همه دستگاه هاي ذيربط به اجراي مصوبات. 
·    تقويت همكاري هاي بين بخشي.
·    تكميل شبكه بهداشتي درماني و تعميم آن به مناطقي كه هنوز مستقر نشده، بخصوص حاشيه شهرها. 
·    توسعه فناوري اطلاعات و استفاده از آن براي اطلاع‌رساني به مردم و تحقق پزشكي خانواده و ارجاع. 
·    تأمين پايدار منابع مالي شبكه از طريق بيمه، وضع ماليات بر كالاها و خدمات زيان‌آور سلامت. 
·    اصلاح كوريكولوم آموزش‌هاي رسمي بر پايه جامعه ‌نگري و ادغام آموزش و پژوهش در مراقبت ها و خدمات. و استفاده از شبكه به عنوان عرصه آموزش و تحقیق.
·    بازنگري واجراي برنامه پزشكي خانواده همراه با پرونده الكترونيك سلامت و نظام ارجاع. 
·    اعمال شاخص‌هاي عدالت در سلامت و تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي آن، به منظور كاهش بي‌عدالتي در سلامت 
·    توسعه همكاري هاي هوشمندانه و اثربخش با سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير كشورها در عرصه سلامت به خصوص كشورهاي همسايه. 
·    استفاده بهينه از وسايل ارتباط جمعي و فضاي مجازي و سایر ظرفیت‌ها (مدارس، روحانیت، آموزش عالی) براي اطلاع‌رساني و ارتقاي فرهنگ و سواد سلامت جامعه و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی 
·    توانمندسازي خانواده ها و آموزش سفير سلامت در طرح "هرخانواده يك پايگاه سلامت"
·    ترویج ازدواج به هنگام و فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده. 
·    اجراي كامل طرح ژنريك و نظام ملي داروئي كشور 

ج- برنامه‌هاي دراز مدت (2 ساله)
·    تدوين برنامه‌هاي زمان‌بندي شده و قابل پايش براي نيل نظام سلامت به مرجعيت علمي 

تدوين برنامه‌هاي زمان بندي شده و قابل پايش براي وصول به تمدن بزرگ اسلامي در عرصه سلامت در جهت نیل به حیات طیبه


1. منظور از شبكه در كل اين سند "شبكه بهداشتي درماني كشور" است

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X