دسته بندی
دوشنبه 1401/11/17 11:18
شماره :
442

ارتباط سلامت معنوی و هوش هیجانی پرستاران: یک مطالعه مقطعی در جنوب شرق ایران

جواد جعفری، محمدعلی زارع، رحیمه حسینی، نجمه صابری، مجتبی جعفری*

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران ، mojaf۶۲@yahoo.com

چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران با توجه به حرفه حساسی که دارند، مداوم تحت تأثیر تنش­‌های گوناگون قرار می‌گیرند به طوری که ابعاد مختلف سلامت جسمی، روانی و معنوی آن­‌ها را به مخاطره می‌اندازد و این موضوع می‌­تواند بر کیفیت مراقبت آن‌ها تأثیر گذارد. با این رویکرد مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی با هوش هیجانی پرستاران انجام گردید.
روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر به روش نمونه­‌گیری در دسترس بر روی 165 پرستار انجام گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیسون و پرسشنامه هوش هیجانی برادبر- گریوز استفاده شد. داده­‌ها پس از جمع­‌آوری وارد نرم‌­­افزار SPSS ویرایش 18 شد و با استفاده از آزمون­‌های آماری توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره سلامت معنوی افراد مورد مطالعه 13/29±76/48 و هوش هیجانی آن­‌ها 16/68±118/80 به­‌دست آمد. از بین متغیرهای جمعیت­شناختی تنها جنسیت با سطح سلامت معنوی ارتباط معناداری را نشان داد (0/016P=). همچنین بین سلامت معنوی با هوش هیجانی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (0/002P=، 0/274r=).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد سلامت معنوی پرستاران در سطح متوسط و هوش هیجانی در سطح بالا قرار دارد. لذا پیشنهاد می­‌شود در سطح بیمارستان­‌ها کارگاه‌­هایی جهت ارتقای سلامت معنوی از طریق تقویت هوش هیجانی برگزار شود. همچنین با دیدگاهی آینده‌­نگر پیشنهاد می‌شود در دانشگاه­‌ها به برنامه‌­های درسی معنوی که مبتنی بر عوامل مرتبط با سلامت معنوی از جمله هوش هیجانی باشد توجه بیشتری شود.

واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، هوش هیجانی، پرستاران.

برای دریافت مقاله به تارنمای نشریه سلامت معنوی مراجعه فرمایید.

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X