سه شنبه 1401/11/18 02:19
شماره :
525

دکترمنصوره یادآور نیک روش

تاریخ تولد: ۱۳۳۰

محل تولد: آبادان 
تاریخ عضویت وابسته ۱۳۹۳/۳/۴: 
فارغ التحصیل از  : دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران –تهران ۱۳۶۳ ومدریت خدمات بهداشتی و درمانی از واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۷ 
تخصص: پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سمت‌ها: دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران
سوابق علمی و اجرایی:عضو و مدیر گروه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان(۱۳۶۱- ۱۳۷۴). رئیس دانشکده پرستاری و مامایی(۱۳۷۱-۱۳۷۷) هیات ممتحنه،نظارت و ارزشیابی پرستاری (برد پرستاری۱۳۷۲-۱۳۹۱). شورای عالی پرستاری(۱۳۷۲-۱۳۸۲). سازمان نظام پرستاری وICN(۱۳۸۵-۱۳۹۱)‎ شورای دانشگاه شورای(۱۳۷۰-۱۳۷۱). آموزش پزشکی جامعه نگر(۱۳۷۰-۱۳۷۷COME).‎ شورای فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(۱۳۷۲-۱۳۷۷). شورای آموزش مداوم پزشکی(۱۳۷۵-۱۳۷۷). گروه پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهری اسلامی ایران(۱۳۷۸-۱۳۹۱). ستاد بازنگری برنامه‌های آموزشی رشته‌های مختلف در شورای عالی بزنامه ریزی(۱۳۷۸-۱۳۸۵). شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده(۱۳۷۸-۱۳۸۵). انجمن آموزش پزشکی(۱۳۸۰-۱۳۹۱) شورای استعداد‌های درخشان دانشگاه(۱۳۸۲-۱۳۸۵).نماینده دانشگاه در عقد قرداد آموزش دکتری مشترک با دانشگاه کارولیسنکا سوئد(۱۳۸۲). کمیته‌های تحقیق، ارزشیابی و برنامه ریزی استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی( EDC۱۳۸۳-۱۳۸۵).‎ شورای نویسندگان فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی (۱۳۸۳-۱۳۹۱).انجمن علمی پرستاری (۱۳۸۵-۱۳۹۱).عضو و رئیس هسته مرکزی اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران –گروه اخلاق پرستاری (۱۳۸۵-۱۳۹۱). گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۱-۱۳۹۱(

X